Ads Top

BNG Bank boekt nettowinst van 126 miljoen euro

BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald van 126 miljoen euro. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om 25 procent van de winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van 32 miljoen. 

Ten behoeve van herfinanciering en kredietverlening heeft BNG Bank in 2014 voor 14,9 miljard euro aan langlopende financiering aangetrokken. In het verslagjaar heeft het toenemende vertrouwen op de internationale kapitaalmarkten in de euro en de Europese bankensector geleid tot een verdere toename van de beschikbaarheid van langlopende funding tegen aantrekkelijke prijzen. De opslag voor krediet- en liquiditeitsrisico's die beleggers van BNG Bank vragen is in 2014 verder afgenomen.

Het renteresultaat over 2014 bedraagt 444 miljoen euro. De belangrijkste reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is volgens de bank zelf de aanhoudende daling van de marktrente. Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties.

Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.