Ads Top

'Brede toezichtaanpak AFM werpt vruchten af'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar jaarverslag over 2015 gepresenteerd. De brede toezichtaanpak van de AFM, met een mix van toezichtactiviteiten, heeft ook in 2015 vruchten afgeworpen. De AFM richtte zich het afgelopen jaar naast het herstel van problemen uit het verleden in de sectoren waar de AFM toezicht op houdt, ook op voor die sectoren relevante ontwikkelingen en risico’s. Met het oog op de toekomst heeft de AFM in 2015 haar besturing en organisatie versterkt en vernieuwd.

Merel van Vroonhoven, voorzitter bestuur AFM: “De AFM heeft met haar brede toezichtaanpak in 2015 concrete resultaten geboekt. Dit sluit aan bij de belangrijke stappen die sinds het begin van de financiële crisis zijn gezet om de problemen op te lossen in de sectoren waar we toezicht op houden. Denk daarbij onder meer aan eenvoudigere en duidelijkere financiële producten, verbetering van de kwaliteit van advies en vakbekwaamheid van financieel adviseurs, het toezicht op de nazorg bij beleggingsverzekeringen, en het toezicht op de accountancy sector.”

“Om haar toezicht nu en in de toekomst goed uit te kunnen voeren, heeft de AFM in 2015 diverse aanpassingen doorgevoerd. We hebben de besturing versterkt en vernieuwd, onder meer door de benoeming van Femke de Vries tot bestuurslid en Frans van den Hurk tot COO. Ook heeft roulatie binnen het management plaatsgevonden en is de organisatie vereenvoudigd. Verder hebben we de missie van de AFM herijkt en is op basis van een strategische analyse de Agenda 2016-2018 opgesteld, met heldere prioriteiten. Daarmee heeft de AFM het fundament gelegd om haar rol de komende jaren goed te blijven vervullen.”

Aandacht en inspanningen van de toezichthouder in 2015 hebben tot concrete resultaten geleid in de sectoren waar de AFM toezicht op houdt. Klantprocessen bij autofinancieringen en aanvullende zorgverzekeringen, de kwaliteit van hypotheekadvies en de informatieverstrekking bij expirerende lijfrentes zijn verbeterd. Bij beleggingsverzekeringen hebben verzekeraars inmiddels het grootste deel van de polishouders met een niet-opbouwende of een hypotheek-gebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Het provisieverbod voor financiële dienstverlening en dat voor beleggingsondernemingen wordt over het algemeen goed nageleefd. De introductie van de Vergelijkende Kosten Maatstaf zorgt voor meer inzicht voor beleggingsklanten.

In 2015 hebben de accountantsorganisaties stappen gezet die de basis moeten vormen voor structurele verbetering van de kwaliteit. Het is van cruciaal belang dat zij in 2016 onverminderde focus blijven houden op duurzame cultuurverandering en hoognodige versterking van de eigen besturing en kwaliteitsbewaking. Daar waar de ernst van specifieke overtredingen hier aanleiding toe geeft, zal de AFM handhavend optreden. Zo legde de AFM in maart 2016 voor een totaalbedrag van meer dan € 6.000.000 boetes op aan de Big 4-accountantsorganisaties omdat is gebleken dat zij niet aan hun zorgplicht hebben voldaan. Naast de verbeterprogramma’s van de OOB-organisaties is actie ondernomen naar de niet-OOB organisaties in verband met tekortschietende kwaliteit van de controles. Ook is aandacht gevraagd voor de rol van accountantsorganisaties bij de beheersing van corruptierisico’s in het kader van de controle door accountants.

Ten aanzien van kapitaalmarkten heeft de AFM ingegrepen daar waar potentieel koersgevoelige informatie niet of onvolledig publiek is gemaakt. Verder is het prospectustoezicht geïntensiveerd en is er voor gezorgd dat bepaalde producten niet op de markt zijn aangeboden, of slechts aan een beperkte, professionele groep. Ook is door het creëren van bewustwording door de AFM het aantal meldingen over voorwetenschap of marktmanipulatie met 20% gestegen en is de kwaliteit verbeterd.
Onder regie van de AFM is een zelfreguleringshuis voor en door taxateurs ingericht. Sinds 1 januari 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) operationeel, met een gedegen set van beroeps- en gedragsregels en een onafhankelijk en centraal tuchtsysteem, dat van toepassing is op alle bij het NRVT geregistreerde taxateurs.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.