Ads Top

Onafhankelijk onderzoek naar bestuursdynamiek binnen de Volksbank afgerond

De Volksbank en NLFI hebben het onderzoeksrapport ‘Werken met de menselijke maat’ ontvangen. Het rapport bevat de uitkomsten van hun onderzoek naar het functioneren van de directie van de Volksbank, de interactie tussen de (leden van de) directie en de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. en al hetgeen de onderzoekers in dit verband relevant achten, met name in de periode januari tot en met augustus 2020.

Daarbij werd gevraagd aandacht te schenken waarom er binnen de Directie kennelijk onvoldoende openheid en veiligheid wordt ervaren om zich (afwijkend) te uiten en of er sprake is geweest van intimiderend of ander ongepast gedrag. NLFI heeft, als enig aandeelhouder van de bank, een ‘monitoring rol’ verricht.

De onderzoekers concluderen dat de directie en de Raad van Commissarissen de afgelopen tijd niet steeds optimaal hebben gefunctioneerd en dat de relatie tussen beide organen evenmin altijd gezond was. De onderzoekers concluderen dat de doelstelling van De Volksbank, Bankieren met de menselijke maat, breed werd onderschreven door het management en andere sleutelfunctionarissen van de bank. Tegelijkertijd is er te veel ruimte voor eigen interpretaties van de betekenis en concrete uitwerking ervan, hetgeen niet bevorderlijk is voor een resultaatgerichte cultuur.

In 2019 en 2020 is een aantal nieuwe directieleden aangesteld. Er hebben kennelijk misverstanden kunnen ontstaan over de precieze invulling van de rollen die zij werden geacht te vervullen en de taakafbakening die zij hadden. Daarbij werd soms onvoldoende gezocht naar draagvlak voor ideeën, hetgeen tot verstoorde verhoudingen heeft geleid. Voorgesteld wordt een langer en uitvoeriger onboarding-proces voor nieuwe bestuurders in te stellen om dat te helpen voorkomen.

De onderzoekers hebben geen aanwijzingen dat intimiderend en pestgedrag structureel plaatsheeft doch hebben wel aanwijzingen gevonden dat incidenteel sprake is geweest van intimiderend en pestgedrag binnen de werkorganisatie en op directieniveau, als ook dat dat voor sommigen tot een onveilige werksituatie heeft geleid. De onderzoekers concluderen dat juist de directie er voor dient te zorgen dat er niet alleen met de menselijke maat wordt gebankierd, maar ook kan worden gewerkt.

De directie en de RvC van de Volksbank betreuren het dat er incidenteel voor sommigen een onveilige werksituatie is geweest. Zij wijzen erop dat een open en resultaatgerichte samenwerking, waarbij mensen elkaar aanspreken en feedback geven, de norm moet zijn en benadrukken dat er altijd een beroep kan worden gedaan op een externe vertrouwenspersoon.

De directie en de Raad van Commissarissen van de Volksbank vinden het een stevig rapport. De verkeerde dynamiek lag aan een scala van factoren. De RvC concludeert dat de maatregelen die de RvC, samen met de directie, in de tweede helft 2020 al heeft ingezet, goed passen bij de bevindingen van de onderzoekers. Dit betreft onder meer het wijzigen van de samenstelling van de directie en stroomlijning van de topstructuur van de bank. De stroomlijning van de topstructuur is er op geënt een heldere taakverdeling te hebben en duidelijke rapportagelijnen die fricties in de onderlinge samenwerking voorkomen. Daarnaast wordt de samenwerking, binnen de directie en tussen de directie en de Raad van Commissarissen periodiek geëvalueerd en zal de suggestie van de onderzoekers om het zogenaamde on boarding-proces zorgvuldiger en langduriger te laten verlopen worden overgenomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.