Ads Top

Geen negatieve rentevergoeding bij waardeoverdrachten in 2017

Bij individuele wettelijke waardeoverdrachten is de overdragende pensioenuitvoerder rente verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder (artikel 23 lid 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet). Deze rentevergoeding is gebaseerd op het U-rendement. Voor 2017 is het U-rendement waarmee gerekend zou moeten worden negatief. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben hierover overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vraag is namelijk hoe moet worden omgegaan met deze bijzondere situatie. Aangezien er in het Besluit Uitvoering Pensioenwet staat dat de overdragende uitvoerder rente is verschuldigd aan de ontvangende uitvoerder, en niet andersom, is gezamenlijk geconcludeerd dat de rente niet negatief kan zijn. Dat betekent dat er in 2017 moet worden gerekend met een rentepercentage van 0%.

Uit artikel 23 lid 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet (Besluit PW) volgt dat bij individuele wettelijke waardeoverdrachten de overdragende uitvoerder rente is verschuldigd aan de ontvangende uitvoerder over de periode tussen overdrachtsdatum en de datum waarop de overdrachtswaarde wordt betaald. De rentevergoeding wordt volgens artikel 16 van de Regeling PW berekend aan de hand van het op 1 januari 2017 geldende U-rendement van het jaar waarin de overdrachtsdatum valt. De rentevergoeding geldt ter compensatie voor het renteverlies en/of ter compensatie van het gemist rendement. De rentevergoeding geldt niet als het een overdracht betreft vanuit een DC-regeling. Per 1 januari 2017 is het U-rendement negatief (-0,08%).

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is besproken hoe om te gaan met deze negatieve rentevergoeding. Als pensioenuitvoerders bij wettelijke waardeoverdrachten in 2017 een negatieve rente zouden gaan gebruiken dan zou dit leiden tot een aantal ongebruikelijke en ongewenste gevolgen.

Gezamenlijk is geconcludeerd dat artikel 23 nadrukkelijk regelt dat de overdragende uitvoerder rente verschuldigd is aan de ontvangende uitvoerder. Hiermee verdraagt zich niet dat door de ontvangende uitvoerder rente wordt betaald aan de overdragende uitvoerder. De conclusie is dan ook dat de rente in kwestie niet lager dan 0% kan zijn. Dat betekent dat er moet worden gerekend met een rentepercentage van 0% in 2017. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.