Ads Top

MiCAR belangrijke stap in de regulering van crypto-markten

De nieuwe EU-regelgeving voor uitgevers van crypto-activa en aanbieders van cryptodiensten - de Markten in Crypto-Activa Verordening (MiCAR) – is een welkome stap in de regelgeving van Europese crypto-markten. Dit stelt DNB naar aanleiding van het recent in Brussel bereikte akkoord over de MiCAR-regelgeving.

MiCAR zorgt voor uniforme regels voor crypto-markten en dat is van belang voor beleggers in crypto-activa en de stabiliteit en integriteit van het crypto-ecosysteem. DNB roept marktpartijen op zich te informeren over en voor te bereiden op de nieuwe MiCAR-regels, die naar verwachting in 2024 gaan gelden.

MiCAR bevat uniforme Europese vereisten voor uitgifte van crypto-activa: zo dienen uitgevers van crypto-activa een white paper te publiceren voor beleggers, met daarin bepaalde informatie over de uit te geven crypto’s. Ook reguleert MiCAR de aansprakelijkheid van uitgevers van crypto-activa.

Crypto’s die niet inwisselbaar zijn en een uniek reëel activa vertegenwoordigen – zogeheten Non-Fungible Tokens of NFTs – vallen buiten de scope van de MiCAR-regelgeving. Hetzelfde geldt voor crypto-activa met dezelfde kenmerken als bestaande financiële producten of instrumenten. Zo vallen getokeniseerde effecten en andere instrumenten onder de bestaande MiFID-regels.

Stablecoins vallen wel binnen de scope van MiCAR. Specifieke en additionele regels zullen gaan gelden voor uitgevers van stablecoins, vooral omtrent de activa die als reserve dienen voor de uitgegeven stablecoins. Hierbij maakt de MiCAR-regelgeving onderscheid tussen stablecoins wier waarde gelinkt is aan meerdere (fiat) valuta, grondstoffen of crypto’s (zogeheten Asset-Referenced Tokens, ART’s) en stablecoins waarvan de waarde gelieerd is aan de waarde van één enkele fiat valuta (Electronic-Money Tokens, EMT’s).

Door de snelle ontwikkelingen in crypto-markten vindt DNB het wel van belang om regelgeving te blijven evalueren, aan te scherpen en verder uit te breiden. Zo ligt verdere regelgeving op het gebied van financiële diensten die decentraal worden aangeboden via blockchain-technologie - zogeheten Decentralised Finance (DeFi) – in de lijn der verwachting.

Op dit moment staan bedrijven die in Nederland diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld (fiduciair geld), en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden reeds onder integriteitstoezicht van DNB. De opkomst van blockchaintechnologie en crypto-markten in recente jaren biedt mogelijkheden voor nieuwe innovaties in financiële markten, maar de gegroeide omvang en diversiteit van crypto-markten heeft ook risico’s doen toenemen.

De recente onrust in crypto-markten illustreert tevens de marktrisico's en kredietrisico's gelieerd aan beleggingen in crypto-activa. Met de opkomst van zogeheten stablecoins – crypto-activa waarvan de waarde gelinkt is aan de waarde van fiduciair geld, crypto-valuta of andere activa – kan de relatie tussen het crypto-ecosysteem en het traditionele financieel systeem ook verder toenemen.

Aanbieders van cryptodiensten dienen een vergunning te verkrijgen en te voldoen aan vereisten ten aanzien van de bescherming van en informatieverstrekking aan consumenten, de inrichting van governance en informatiebeveiliging, omgang met belangenconflicten, instellen van klachtenprocedures en uitbesteding. Ook moeten dienstverleners die transacties uitvoeren effectieve systemen en procedures inregelen voor het opsporen van marktmanipulatie, hoewel MiCAR op dit punt minder vereist dan de Verordening Marktmisbruik (MAR).

Niet alleen opsporing van marktmanipulatie valt onder MiCAR; de verordening omvat ook een verbod op activiteiten die kunnen leiden tot manipulatie van crypto-markten. Dit geldt voor alle personen die handelingen verrichten in crypto-markten en heeft betrekking op het onwettig openbaar maken van voorwetenschap, handel met voorwetenschap en handelingen en gedrag waarvan het waarschijnlijk is dat deze zullen leiden tot verstoring of manipulatie van crypto-markten.

De MiCAR en TFR-regelgeving worden momenteel afgerond en zullen naar verwachting in de komende maanden worden gepubliceerd. MiCAR-regels voor uitgifte van stablecoins zullen naar verwachting 12 maanden na publicatie gelden, de overige regelgeving na 18 maanden, net als de vereisten uit de TFR.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.