Ads Top

DNB legt last onder dwangsom op aan Monefy

De Nederlandsche Bank heeft op 2 mei 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan beleggingsonderneming Monefy B. V. De last onder dwangsom is opgelegd omdat Monefy niet over voldoende solvabiliteit beschikte. Monefy heeft niet tijdig aan de last voldaan en hierom een dwangsom verbeurd.

DNB heeft in april 2017 vastgesteld dat Monefy vanaf 31 december 2016 artikel 3:57 Wft overtrad, doordat zij te weinig toetsingsvermogen aanhield en derhalve niet beschikte over voldoende solvabiliteit. Naleving van de solvabiliteitsregels zorgt ervoor dat ook in minder gunstige omstandigheden de instelling over voldoende kapitaal beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Om Monefy te bewegen deze overtreding te beëindigen, heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid op grond van artikel 1:79 Wft om een last onder dwangsom op te leggen.

De last onder dwangsom strekte ertoe dat Monefy uiterlijk op 14 juli 2017 zou waarborgen over voldoende solvabiliteit te beschikken door een toereikend toetsingsvermogen aan te houden. Na het verstrijken van deze termijn werd direct een dwangsom verbeurd van EUR 2.000,- indien de last niet (volledig) zou zijn nagekomen.

DNB heeft vastgesteld dat Monefy niet (tijdig) aan de last onder dwangsom heeft voldaan. Monefy heeft hierom een dwangsom van EUR 2.000,- verbeurd. Monefy beschikt per 6 februari 2018 over voldoende solvabiliteit, waardoor de overtreding is beëindigd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.