Ads Top

AFM: interne beheersing van geautomatiseerde handel nodig

Van beleggingsondernemingen wordt verwacht dat zij de interne beheersing van geautomatiseerde handel op orde hebben. Dat is nodig om verstoringen van de eerlijke en ordelijke werking van financiële markten te voorkomen. De AFM verwacht van huidige en toekomstige vergunninghouders dan ook dat zij maatregelen treffen om de beheersing van geautomatiseerde handel te waarborgen.

In 2014 en 2015 heeft de AFM onderzocht in hoeverre marktpartijen de interne beheersing op orde hebben.  Met dit rapport presenteert de AFM de belangrijke aandachtspunten voor beleggingsondernemingen, om duidelijkheid te verschaffen over wat wij van marktpartijen verwachten. Daarnaast geeft de AFM uitleg over een aantal specifieke onderwerpen uit de ESMA Richtsnoeren, omdat gebleken is dat die  voorschriften in sommige gevallen niet goed worden nageleefd of regelmatig verkeerd worden geïnterpreteerd.

Met de komst van de herziene versie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) moeten beleggingsondernemingen voorbereid zijn op strengere vereisten. MiFID II wordt van kracht per 3 januari 2017. De bestaande ESMA Richtsnoeren worden dan vervangen door nog nader in te vullen voorschriften (Regulatory Technical Standards / RTS) met directe juridische werking. De AFM hecht veel belang aan de naleving van de ESMA Richtsnoeren door de marktpartijen aan wie deze geadresseerd zijn. Naleving zorgt er voor dat partijen beter zijn voorbereid op MiFID II.

De ESMA Richtsnoeren zijn van toepassing op:
•exploitanten van handelsplatformen (gereglementeerde markt en MTF)
•beleggingsondernemingen die handelen voor eigen rekening of voor de uitvoering van orders van cliënten, inclusief bij het aanbieden van Direct Market Access (directe markttoegang).

Verstoringen en incidenten leiden tot schade voor de beleggingsonderneming, maar in potentie ook voor anderen. Bij significante wijzigingen binnen de onderneming of in de handelsomgeving moeten beheersmaatregelen dan ook worden herzien. De AFM verwacht in ieder geval dat er goed wordt vastgelegd hoe met geautomatiseerde handel en systemen wordt omgegaan. Bij materiële veranderingen in de interne procedures, processen of beheersmaatregelen moet dit uiteraard ook tot aanpassing van de documentatie leiden. Verder verwacht de AFM dat er periodiek wordt getoetst of procedures en beheersmaatregelen nog afdoende zijn of dat deze aangepast moeten worden.

Op 22 mei 2015 organiseert de AFM een bijeenkomst voor partijen die onder de reikwijdte van de ESMA Richtsnoeren vallen. De verwachtingen van de AFM worden die dag gedeeld. Tevens komen best practices in het hanteren van de ESMA Richtsnoeren aan bod.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.