Ads Top

Verzekeraars leven zelfregulering goed na

Veruit de meeste verzekeraars houden zich goed aan de zelfregulering van het Verbond. Daar waar dat bij de eerste toetsing niet het geval was, hebben vrijwel alle verzekeraars beterschap beloofd en dat meteen in praktijk gebracht waardoor ze weer voldoen. Twee verzekeraars hebben een sanctie gekregen vanwege het niet naleven van zelfregulering. Dat maakt het Verbond bekend naar aanleiding van de ‘Rapportage uitkomsten toetsing zelfregulering 2015’, opgesteld door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars.

Het Verbond heeft in totaal 68 gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen. Elk jaar wordt een selectie in de toets betrokken. In het self assessment 2015 zijn 10 regelingen betrokken. In totaal zijn 125 Verbondsleden getoetst, waarvan er 72 meteen voldeden aan alle onderzochte onderdelen. Er waren 53 verzekeraars die niet meteen voldeden aan één of meerdere codes, voor verreweg de meeste leden (51) volstond een kleine aanpassing om wel te voldoen.

De belangrijkste code van het Verbond, de Gedragscode Verzekeraars, wordt goed nageleefd: liefst 122 van de 125 onderzochte leden scoorden ‘volledige naleving’ bij het self assessment. Bij onder meer de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens, het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit en de Code Duurzaam beleggen is de naleving van zelfregulering voor verbetering vatbaar, ook al gaat het vaak om kleine aanpassingen. Zo hebben van de verzekeraars die de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens onvoldoende naleven de meeste geen systeem van zelfevaluatie. Bij de Code Duurzaam beleggen gaat het veelal om onvoldoende communicatie. Bijvoorbeeld dat verzekeraars niet duidelijk kenbaar maken dat ze niet beleggen of op onderdelen afwijken van de code – hetgeen is toegestaan mits daarover wordt gerapporteerd.

De Stichting toetsing verzekeraars doet op basis van het onderzoek onder meer de aanbeveling aan het Verbond om bij sommige zelfregulering duidelijker te maken voor wie de code bedoeld is. Soms gaat een verzekeraar er ten onrechte vanuit dat een code niet op hem van toepassing is, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar klein van omvang is of een buitenlandse moedermaatschappij heeft.

In kader van zelfregulering is door het Verbond besloten de Governance Principes, die onder meer toezien op goed bestuur, zorgvuldige omgang met klanten en invulling van maatschappelijke betrokkenheid, per 2016 onder te brengen in de Gedragscode Verzekeraars. Reden is dat vrijwel alle Governance Principes, die dateren uit 2011, inmiddels zijn verankerd in wetgeving. Twee principes die geen duidelijke plaats hebben in de wet zijn nu onderdeel van de Gedragscode. Deze principes gaan over permanente educatie van bestuurders en interne toezichthouders en zorgvuldige

De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars onderzoekt in opdracht van het Verbond elk jaar de naleving van zelfregulering door verzekeraars. Door het toetsen van de naleving en de publicatie van de resultaten laten verzekeraars zien dat zij de zelfregulering serieus nemen en worden verzekeraars scherp gehouden om te blijven voldoen. Voor verzekeraars vormt zelfregulering een belangrijke bijdrage aan het verdere herstel van vertrouwen in de verzekeringsbranche.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.