Ads Top

Nederlandse verzekeraars volop in transitie

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) dat inspanningen nodig zijn van verzekeraars, toezichthouders en beleidsmakers om ook in de toekomst een duurzame, stabiele, efficiënte en maatschappelijk dienstbare verzekeringssector te waarborgen. Het Verbond benadrukt dat verzekeraars al flinke én innovatieve stappen zetten in zowel de leven- als schademarkt en zien dit rapport daarom als een steun in de rug.

In de studie ‘Duurzaamheid door transformatie’ geeft DNB haar visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector en doet de toezichthouder een aantal aanbevelingen. Het Verbond herkent de uitdagingen die DNB schetst. Bijvoorbeeld de krimpende (individuele) levenmarkt en klimaatverandering. DNB ziet ook kansen voor de sector door aan te haken bij technologische innovatie en internationale uitbreidingsmogelijkheden. Dit heeft ook gevolgen voor het toezicht. Verzekeraars zijn in transitie om deze veranderingen het hoofd te bieden en de kansen te pakken.

Voor Leven individueel geldt dat de markt onder druk staat – een gevolg van onder meer de lage rente, fiscale wijzigingen en concurrentie met banken. De sector werkt hard aan innovatieve oplossingen om klanten te helpen met hun financiële toekomst en vertrouwensherstel te waarborgen. In de collectieve markt is met name in het pensioendomein een veelbelovende ontwikkeling te zien: de behoefte aan beschikbare premieregelingen op basis van individuele eigendomsrechten groeit. Verder zijn communicatie over pensioenen en informatie over persoonlijke pensioenvermogens verbeterd en is sinds dit jaar doorbeleggen na pensioendatum mogelijk.

De schademarkt laat zich lastig voorspellen. Klimaatverandering leidt tot fors hogere schades, zie de hagelbui die eind juni Oost-Brabant en Midden-Limburg trof en alleen al een verzekerde schade veroorzaakte van meer dan 500 miljoen euro, en heeft een grillig karakter. Technologische innovaties hebben verdere impact op de markt, zoals de komst van de zelfsturende auto’s en 3D-printing en de opmars van fintech en de deeleconomie.

Tegelijkertijd bieden al die ontwikkelingen – die voor nieuwe risico’s zorgen – ook kansen. De cyber-markt groeit jaar op jaar, speciale deeleconomiepolissen zijn er al en verzekeraars studeren op verzekeringen voor de autonome auto en drones. Het Verbond probeert die kansen met zijn leden te benutten door studies en verkenningen te (laten) doen en met bekende partners onder meer trendavonden, workshops en bijeenkomsten te organiseren in het insuranceLAB. In juni is de Innovatieagenda voor de sector gelanceerd: een actieplan om innovatie in de sector te bevorderen. Big Data speelt bij al deze ontwikkelingen een grote rol. Met het in april gelanceerde green paper ‘Grip op data’ heeft het Verbond randvoorwaarden en uitgangspunten geschetst.

DNB analyseert ook de gevolgen van financiële toezichtseisen. De toezichthouder adviseert verzekeraars hun financiële positie in de gaten te houden op basis van meer economische marktparameters dan alleen de parameters die zijn vastgesteld binnen de Europese toezichtsregels Solvency II, die sinds dit jaar van kracht zijn. Het Verbond onderschrijft een meer economische benadering maar dit mag, binnen de huidige regelgeving, niet leiden tot een verzwaring van de kapitaaleisen. De huidige Solvency II-regels zijn de wetgeving waaraan moet worden voldaan.

Het Verbond benadrukt dat een level playing field, zeker met de introductie van Solvency II, in Europa van groot belang is. Nederlandse verzekeraars willen graag actief zijn in het buitenland – en het helpt als de landelijke wet- en regelgeving hierin niet knelt. Het Verbond is dan ook erg positief over de aanbeveling aan beleidsmakers en toezichthouders dat zij het voortouw nemen tot het opheffen van onnodige barrières die internationalisering in de weg staan.
Het Verbond onderschrijft de aanbeveling van DNB dat omwille van een gelijk speelveld het wenselijk is dat ook in Europees verband er een herstel- en ontwikkelingskader komt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.