Ads Top

Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje

De professionalisering bij financiële instellingen bij het bewaken van de integriteitsrisico zet door, maar nog steeds blijken instellingen onvoldoende kennis te kunnen hebben van de risico’s die ze op dit terrein lopen. Niet met nieuwe wetgeving en regels, maar met een ‘back-to-basics’-benadering, gericht op de basale naleving van de bestaande regelgeving, moet de financiële sector -als poortwachter voor de toegang tot het financiële systeem- verder zijn verantwoordelijkheid nemen voor de beheersing van de risico’s.

Tegelijkertijd kan na één jaar gemeenschappelijk Europees bankentoezicht vanuit Frankfurt (SSM) worden teruggekeken op belangrijke vooruitgang in de harmonisatie van toezichtmethodes en van wet- en regelgeving. Daarmee komt echter ook de noodzaak aan de orde om aandacht te blijven besteden aan nationale thema’s. Nieuw onderzoek van DNB wijst uit dat de omvangrijke hypotheekportefeuilles van de belangrijkste Nederlandse banken op dit moment goed tegen een stootje kunnen. Een goed begrip van deze situatie is van belang voor een goed toezicht op deze banken.

Dit zeiden de DNB-directeuren Toezicht Jan Sijbrand en Frank Elderson bij een persconferentie ter gelegenheid van de nieuwe ‘Toezicht vooruitblik 2016’ die vandaag werd gepubliceerd. Deze vooruitblik geeft een overzicht van de prioriteiten van DNB voor het komende jaar, zowel voor het reguliere toezicht als voor het zogenoemde thematische toezicht op banken, verzekeraars,  pensioenfondsen en andere instellingen.

De jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ is de opvolger van de eerdere jaarlijkse overzichten ‘Thema’s DNB Toezicht’ en vormt onderdeel van een nieuwe verantwoordingscyclus. In de Toezicht vooruitblik wordt vooruit gekeken naar de toezichtactiviteiten in het komende jaar. In de ‘Staat van het Toezicht’, die in het voorjaar verschijnt, wordt teruggekeken op de resultaten die zijn bereikt met het reguliere en het thematische toezicht. Nieuw in deze aanpak is dat de themakeuze in de ‘Toezicht vooruitblik’ van te voren wordt besproken met vertegenwoordigers uit de verschillende financiële sectoren, waarmee verder gestalte wordt gegeven aan het voornemen om meer met de sectoren in gesprek te gaan, zoals ook is aangekondigd in de in 2014 verschenen ‘Visie DNB Toezicht 2014-2018’.

Volgend jaar wordt in de thema’s bij de banken (die overigens door het Europese gemeenschappelijk bankentoezicht SSM worden vastgesteld, zie de bijlage bij dit persbericht) bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan het beheer van kredietrisico, met in het bijzonder aandacht voor verborgen kredietverliezen. Ook zal bij banken gekeken worden naar de kwetsbaarheid als gevolg van veranderingen in de rentetermijnstructuur.

Cross-sectoraal zal voorts bij met name de verzekeraars en pensioenfondsen onderzoek worden gedaan naar de risico’s van een ‘search for yield’ in een omgeving met een aanhoudend laag renteniveau. Bij de verzekeraars zal verder onder meer met nadruk worden gekeken naar de implementatie van Solvency II, het nieuwe Europese toezichtkader voor verzekeraars dat 1 januari a.s. van kracht wordt. Ook zal aandacht worden gegeven aan de beoordeling van bedrijfsmodellen van verzekeraars, tegen de achtergrond van een voor verzekeraars uitdagende economische omgeving. In dit verband wordt ook de kostenstructuur van verzekeraars onder de loep genomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.