Ads Top

Aanpak internationale belastingontwijking

Vennootschappen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het betalen en ontvangen van rente en royalty´s binnen concernverband en die verzuimen om de Belastingdienst te informeren over hun organisatie, kunnen daarvoor binnenkort beboet worden. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft vandaag een maatregel die daartoe strekt via nota van wijziging toegevoegd aan het pakket Belastingplan.
Om onbedoeld gebruik van belastingverdragen in combinatie met Nederlandse regelgeving tegen te gaan, worden deze dienstverleningslichamen verplicht informatie aan te leveren bij de Belastingdienst over hun zogenoemde substance. Het gaat dan om onder meer het voeren van bestuur en de administratie in Nederland en het aanhouden van een eigen vermogen dat past bij de functies en risico’s van de vennootschap. Met deze maatregel levert het kabinet een actieve bijdrage aan de aanpak van de internationale belastingontwijking. Deze maatregel is aangekondigd in de kabinetsreactie van 30 augustus op het SEO-rapport.
Ook voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten vanaf 2014, net als bestaande ANBI’s, hun jaarstukken vertrekken aan de Belastingdienst, waarbij ze een specificatie moeten geven van de door hen gedane schenkingen. Wanneer zij hun informatieverplichting niet nakomen, kunnen ze een vergrijpboete krijgen. Hierdoor wordt zeker gesteld dat fiscaal gefaciliteerd in de ANBI opgebouwd vermogen niet zonder heffing van schenkingsrecht door de voormalige ANBI wordt uitgekeerd.
Verder stelt de staatssecretaris in de nota van wijziging voor de bijtelling van een 0-emissie auto per 1 januari 2014 te verlagen van 7% naar 4% en de KIA voor personenauto’s af te schaffen. Beide maatregelen zijn op 17 september jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Tot slot wordt met de nota van wijziging teruggaaf door de Belastingdienst van een deel van de AOF premie, een werkgeverspremie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds, mogelijk gemaakt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.