Ads Top

Gedegen en tijdige invoering Europese Bankenunie noodzakelijk

De NVB hecht grote waarde aan een gedegen en tijdige invoering van een Europese bankenunie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is groot voorstander van de stappen die worden gezet om tot een volwaardige unie te komen. De bankenunie zal de stabiliteit van sector vergroten, de onderlinge afhankelijkheid tussen overheid en sector verder verkleinen en leidt tot eenduidig toezicht. Deze stap naar daadwerkelijk Europees toezicht zal binnenkort worden gezet.
Het Europese toezicht kan niet zonder een Europees resolutie mechanisme dat in werking treedt als een bank in de problemen komt. Het voorstel voor dit mechanisme zal volgende week in Europees verband worden besproken. De NVB vindt deze stap erg belangrijk en noodzakelijk. Een Europees resolutiemechanisme met een Europese resolutieautoriteit en een Europees resolutiefonds voorkomt knelpunten in afstemming tussen lidstaten, geeft nationale sentimenten een minder grote rol en maakt het mogelijk om sneller tot een efficiënte oplossing te komen voor een bank in problemen. Dit alles verkleint de kans dat de belastingbetaler opnieuw moet betalen voor de kosten aanzienlijk. De rol van de Europese Commissie als tijdelijke eindverantwoordelijke is daarom acceptabel. Het einddoel is wel een volledig onafhankelijke Europese resolutieautoriteit.

Dit staat in een position paper dat de Nederlandse Vereniging van Banken heeft gepubliceerd.

Standpunten NVB in het kort:

Het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot een dergelijke Europees resolutiemechanisme gaat naar de mening van de NVB al voor een groot gedeelte de goede kant op:
  • De NVB steunt het oprichten van een Europese resolutie autoriteit die de eindverantwoordelijkheid heeft over de feitelijke keuze voor afwikkeling van een banken.
  • Idealiter is deze resolutie autoriteit een onafhankelijke instelling, los van de huidige Europese instellingen. Op basis van het huidige verdrag lijkt dit echter niet mogelijk. De NVB kan daarom instemmen met het voorstel waarbij de Europese Commissie de eindverantwoordelijkheid krijgt op voorwaarde dat de nadruk in de governance van de autoriteit komt te liggen bij de Resolution Board (met daarin de ECB en de meest betrokken nationale toezichthouders) en niet bij de Europese Commissie. Ook moet worden begonnen met de procedure voor een Verdragswijziging.
  • De op te richten Europese resolutie autoriteit moet beschikking krijgen over middelen om haar besluiten uit te kunnen voeren. Tegen die achtergrond dient eveneens een resolutiefonds op Europees niveau te worden opgericht. Dit fonds wordt gevuld door banken.
Op hoofdlijnen kan de NVB zich goed vinden in de lijn die de Europese Commissie heeft uitgezet. Deze lijn moet nog wel op een aantal belangrijke punten worden aangescherpt:
  • Om tot een daadwerkelijk effectief en efficiënt resolutieproces te komen, dienen de rollen en verantwoordelijkheden tussen de ECB, de nationale resolutie autoriteit, de Europese Resolutie Board en de Europese Commissie duidelijker en scherper te worden uitgewerkt. 
  • Daarnaast dienen alle Europese banken een vorm van een Balance Sheet Assessment (BSA) te ondergaan voordat deze tot het resolutiemechanisme en gebruik van het Europese resolutiefonds kunnen overgaan. Het risico bestaan anders dat nationale problemen bij banken gelijk door het Europese fonds moeten worden opgelost. Iedereen moet ‘schoon door de poort’. Mochten uit de BSA knelpunten naar voren komen, dan dienen deze eerst nationaal te worden opgelost.
  • Ook dient het Europese resolutiefonds een helder mandaat mee te krijgen (waarvoor het gebruikt mag worden) en een duidelijk investeringsbeleid (investeringen moeten risicoarm zijn en moet de link tussen Staat en sector niet verkleinen).
  • Een laatste element waar meer aandacht aan moet worden besteed, is de rechtsbescherming. In de voorstellen van de Europese Commissie wordt te weinig nadruk gelegd op de beroepsmogelijkheden die alle betrokken (niet alleen banken, maar ook investeerder etc) hebben om tegen besluiten van de Resolution Board in beroep te gaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.