Ads Top

Groenbanken direct aan de slag met Energieakkoord

Kabinet en ‘groenbanken’ willen met een zogeheten ‘Green Deal’ de financierbaarheid verhogen van duurzame energieprojecten die tot op heden lastig financierbaar waren. Zij richten daarom samen een expertisecentrum op waar technische kennis en kennis van financiering bij elkaar worden gebracht. Het beoogde resultaat hiervan is dat overheid en bedrijfsleven obstakels kunnen wegnemen om de ‘dynamiek in de samenleving op groene groei optimaal te benutten’. Groenbanken verstrekken leningen met geld van groene spaarders en beleggers die specifiek hun geld in een duurzame economie willen investeren.
Minister Kamp van Economische Zaken (links op de foto) ondertekende vanmiddag de Green Deal, samen met voorzitter Chris Buijink (midden) van de Nederlandse Vereniging van Banken en Itske Lulof namens de deelnemende banken verenigd in het Beraad Groenfondsen. Dat gebeurde bij het bedrijf Duijvenstijn Tomaten in Pijnacker dat aardwarmte aanwendt voor de glastuinbouw.
‘Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig het concurrentievermogen van onze economie te versterken en de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen,’ zo staat in de Green Deal. ‘Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk te maken.’
Deze Green Deal vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei dat het kabinet op 6 september j.l. heeft gesloten met enkele tientallen maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken. Financiering wordt vaak genoemd als knelpunt om duurzame energie- en energiebeparingsprojecten te realiseren. Het gaat daarbij om nieuwe technologieën (bijvoorbeeld aardwarmte en grond- en afvalprojecten) waarvoor nog geen algemene marktacceptatie bestaat.
Verstrekkers van groene financieringen hebben behoefte aan technische projectinformatie ten aanzien van geselecteerde technologieën die in een ontwikkelfase verkeren. Deze informatie kan door de overheid, in casu het Agentschap NL aan de groenbanken worden geleverd. De groenbanken zullen op hun beurt kennis delen over de financierbaarheid van dergelijke projecten. Ook financiële bundeling van kleine maar kansrijke projecten kan ertoe leiden dat banken en andere financiers eerder bereid zijn te participeren. Samenwerking tussen banken en overheid kan barrières zoals trage vergunningverlening slechten en gezamenlijke financiering mogelijk maken.
De Green Deal is beperkt tot het vinden van oplossingen voor typen duurzame energie en energiebesparingsprojecten die in principe wel financierbaar zijn, maar door uitdagingen met bijvoorbeeld schaal, organisatie, eigendomsverhoudingen of technische onzekerheden toch lastig financiering kunnen krijgen. Hiermee vormt de Green Deal een aanvulling op de Regeling Groenprojecten. Deze regeling wordt algemeen beschouwd als een succesvol, effectief en efficiënt publiek-privaat financieringsinstrument voor het verduurzamen van de Nederlandse economie. Met de komst van de Green Deal kunnen overheid en financiers samen werken aan oplossingen om bestaande financieringsmogelijkheden efficiënter te benutten en daarmee de omslag naar groene groei verder te stimuleren.
De groenbanken leveren de voorzitter van de stuurgroep van het expertisecentrum. Iedere betrokken groenbank levert daarnaast adviesuren. De overheid levert de kennis van het Agentschap en de secretaris van de stuurgroep.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.