Ads Top

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

De resultaten van de Rabobank Groep werden in 2013 sterk beïnvloed door enkele eenmalige gebeurtenissen. De verkoop van Robeco en de overgang naar de nieuwe pensioenregeling hadden een positief effect op het resultaat. De hoge afwaarderingen bij Rabo Vastgoedgroep en de vorming van reorganisatievoorzieningen bij de lokale Rabobanken hadden een negatief effect. Bovendien was er de schikking in het Libor-dossier, die het jaar 2013 domineerde. Het totale schikkingsbedrag bedroeg 774 miljoen euro. Op basis van de belastingwetgeving kan de Rabobank een zeer groot deel in binnen- en buitenland fiscaal verrekenen.
De bank heeft daar vrijwillig van afgezien. Het volledige bedrag komt dus ten laste van de Rabobank en niet van de belastingbetaler. Per saldo kwam de nettowinst uit op 2.012 miljoen euro, een beperkte daling van 46 miljoen euro ten opzichte van 2012. De solvabiliteit bleef met een core tier 1-ratio van 13,5% onverminderd sterk. De leverageratio steeg tot 4,8% (+0,1%-punt). De waardeveranderingen op de kredietportefeuille kwamen uit op 2.643 miljoen euro of 59 basispunten. Dit is meer dan in 2012 en hoger dan het langjarig gemiddelde van 28 basispunten. Door het akkoord over de verkoop van de Poolse Bank BGZ aan BNP Paribas daalden zowel de toevertrouwde middelen als de kredietportefeuille van de Rabobank Groep. De toevertrouwde middelen namen met 4,9 miljard euro af tot 329,4 miljard euro. De kredietportefeuille private cliënten verminderde met 4% tot 439,0 miljard euro. Door de economische crisis is de vraag naar leningen gedaald. Daarnaast losten klanten meer af op hypotheken. De waardestijging van de euro ten opzichte van diverse valuta leidde ook tot een daling van de kredietportefeuille.
Hoewel de recessie in de tweede helft van 2013 ten einde kwam, bleven het consumentenvertrouwen en de bedrijfsinvesteringen op een laag niveau. Ook namen aflossingen op particuliere woninghypotheken toe. De waardeveranderingen waren met 1.384 miljoen euro circa 4% hoger dan in 2012. In de food- en agrisector zijn de kosten kredietverliezen geconcentreerd in de glastuinbouw. In de handel, industrie en dienstverlening hebben de vastgoedsector en de sectoren die zich richten op de binnenlandse markt het zwaar. In de transportsector heeft met name de binnenvaart het moeilijk. Daarnaast blijven de zorgen aanhouden in de detailhandel non-food, de bouw, de horeca en de automotivesector. Het marktaandeel van de Rabobank in de handel, industrie en dienstverlening werd verder uitgebreid tot 44,1%, het marktaandeel hypotheken nam af tot 26,0% en het marktaandeel sparen daalde licht tot 37,8%. Het marktaandeel in de food- en agrisector bleef stabiel op 85%. De uitvoering van het programma Visie 2016 leidde tot een geplande daling in de bezetting van ongeveer 1.700 fte bij het binnenlands retailbankbedrijf. Tot en met 2016 zullen naar verwachting 8.000 arbeidsplaatsen bij lokale banken komen te vervallen. Mede onder invloed van de reorganisatievoorzieningen bij de lokale Rabobanken daalde het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf in 2013 tot 781 miljoen euro.
Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf kwam in 2013 uit op 52 miljoen euro. De daling van 652 miljoen euro ten opzichte van 2012 hangt in belangrijke mate samen met de schikkingen die de Rabobank is overeengekomen na de Libor-onderzoeken. Afgezien van het schikkingsbedrag was er sprake van een resultaatstijging. In 2013 werden kredieten die niet langer tot de kernsectoren behoren verder afgebouwd. Daarnaast werd een akkoord bereikt over de verkoop van de Poolse Bank BGZ. Afronding van deze transactie hangt af van de benodigde wettelijke goedkeuringen. In combinatie met de waardedaling van onder meer de Amerikaanse en de Australische dollar speelden deze ontwikkelingen een belangrijke rol in de afname van de totale kredietportefeuille, die daalde met 15,4 miljard euro tot 92,1 miljard euro. Voor ACCBank in Ierland is besloten de reguliere dienstverlening aan klanten af te bouwen en verder te reorganiseren. Het gezamenlijke spaartegoed van de buitenlandse internet-spaarbanken groeide met 23% en kwam uit op 29,1 miljard euro.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.