Ads Top

Rabobank boekt solide resultaat van 2.786 miljoen euro in 2022

Ondanks wereldwijde uitdagingen boekte Rabobank door goede bedrijfsprestaties en het voordeel van de stijgende rente een nettoresultaat over 2022 van 2,7 miljard euro.

Hoewel de economische omstandigheden onstabiel waren, wist Rabobank solide financiële resultaten te bereiken met een nettowinst van 2.786 miljoen (tegenover 3.692 miljoen in 2021). De belangrijkste oorzaak van het lagere resultaat ten opzichte van 2021 is een hogere toevoeging aan de kredietvoorzieningen. Dit werd deels veroorzaakt door het besluit van Rabobank om zich volledig terug te trekken uit Rusland en de verslechterende macro-economische vooruitzichten.

Deze negatieve impact werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vrijval van voorzieningen voor Covid-19. Relatief gezien bleef de toevoeging aan de kredietvoorzieningen laag in 2022 en bedroeg 344 miljoen (8 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, vergeleken met een vrijval van 474 miljoen in 2021).  
 
De rentewinst steeg met 10 prcent, mede dankzij hogere volumes. De bank zag de rentemarges op zowel spaar- als betaalrekeningen verbeteren, maar de marges op nieuwe hypotheken en zakelijke financieringen stonden onder enige druk. De provisie- en commissie-inkomsten bleven stijgen, voornamelijk door gestegen tarieven op betaalrekeningen. De volatiele omgeving had een negatief effect op de waardering van aandelenbelangen en daarmee op de financiële resultaten. Dit gaf in 2022 druk op de financiële resultaten, terwijl het vorig jaar juist positief bijdroeg   
 
De kosten waren stabiel ten opzichte van 2021, al was er toen sprake van voorzieningen voor het verbeteren van Rabobanks Financial Economic Crime (FEC-)programma en voor compensatie van bepaalde consumentenkredietproducten met een variabele rente. Gecorrigeerd voor deze voorzieningen zijn de onderliggende kosten voor 2022 hoger. Dat komt vooral door het versterken van FEC-activiteiten, investeringen in de IT-infrastructuur en de stijging van personeelskosten door CAO-verhogingen. Ondanks het voortzetten van efficiencymaatregelen, zal de druk op het totale kostenniveau de komende jaren aanhouden omdat extra investeringen nodig zijn en de inflatie aanhoudt.  
 
Rabobanks kredietportefeuille groeide met EUR 14,4 miljard tot EUR 432,1 miljard. De wereldwijde Food & Agri-portefeuille steeg met 10% tot EUR 113,3 miljard. De positie op de Nederlandse hypothekenmarkt bleef solide met een marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie van 17%. De hypotheekportefeuille nam licht toe tot EUR 193,0 miljard. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten namen sterk toe met EUR 24,0 miljard.
 
De cost/income ratio bleef stabiel op 63,9% (2021: 63,8%) en het rendement op eigen vermogen bedroeg 6,2% (2021: 8,8%). De risicogewogen activa stegen met EUR 28,5 miljard tot EUR 240,4 miljard, voornamelijk door het invoeren van een macroprudentiële add-on voor hypotheken en door modelwijzigingen vanwege EBA-richtlijnen in de eerste helft van 2022. Rabobanks financiële resultaten compenseren gedeeltelijk voor deze stijging, resulterend in een CET1-ratio van 16,0% (2021: 17,4%). Op dit niveau blijft de bank ruimschoots voldoen aan haar kapitaalvereisten en haar ambitieniveau van een CET1-ratio van >14%.  
 
Eind 2022 publiceerde Rabobank over twee lopende onderzoeken naar de bank, een door het Openbaar Ministerie en een door de Europese Commissie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt Rabobanks naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Commissie onderzoekt of Rabobank het EU-mededingingsrecht heeft nageleefd. Rabobank verleent medewerking aan beide onderzoeken. Er loopt een herstelprogramma om adequaat aan de eisen van de Wwft te voldoen. Het wereldwijde FEC-personeelsbestand is hiertoe uitgebreid tot meer dan 7.000 fte in 2022 vergeleken met ongeveer 4.650 fte in 2021. Rabobank zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om financiële criminaliteit te voorkomen.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.