Ads Top

Winstdaling voor BNG Bank

BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van 283 miljoen euro. Ondanks een belangrijke stijging van het kernresultaat, het renteresultaat, komt dit neer op een daling van 49 miljoen ten opzichte van 2012. Dit laatste is vooral het gevolg van een negatieve bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.
De bank kijkt tevreden terug op het verslagjaar. Naast zeer hoge marktaandelen in de kernklantsectoren heeft de bank een goed rendement voor de aandeelhouders behaald. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren.
De aanhoudend hoge marktaandelen bevestigen het belang van de rol van BNG Bank. Van de totale langlopende solvabiliteitsvrije kredietvraag vanuit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen werd ongeveer 70 procent door de bank ingevuld. De nieuw verstrekte langlopende kredietverlening bedroeg in 2013 11,9 miljard (2012: EUR 11, 1 miljard). De vraag vanuit de klantengroepen komt hoofdzakelijk voort uit de behoefte aan herfinanciering. De investeringsactiviteit van klanten was in 2013 relatief beperkt.
In het verslagjaar heeft Standard & Poor's de rating van de Nederlandse staat met één trede verlaagd van AAA naar AA+, met een stabiele verwachting. Als direct gevolg hiervan is ook de rating van BNG Bank door Standard & Poor's op dezelfde wijze bijgesteld. De hoogst mogelijke ratings van Moody's (Aaa) en Fitch (AAA) zijn behouden gebleven. BNG Bank wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Ten behoeve van herfinanciering en kredietverlening heeft BNG Bank in 2013 15,0 miljard langlopende financiering aangetrokken. Het toegenomen vertrouwen op de internationale kapitaalmarkten in Europa heeft geleid tot een breder aanbod van langlopende middelen tegen aantrekkelijke prijzen. Hierdoor was de bank in staat het liquiditeitsprofiel verder te versterken.
 Het renteresultaat 2013 is ten opzichte van 2012 met miljoen toegenomen tot 530 miljoen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen omvang en de verbeterde marge van de langlopende portefeuille. Het resultaat financiële transacties is omgeslagen van 88 miljoen positief over 2012 naar 5 miljoen negatief, onder meer door negatieve ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.
BNG Bank volgt de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector nauwlettend. Eind 2013 is tevens duidelijk geworden dat BNG Bank onder direct toezicht van de ECB gaat vallen in het kader van het Single Supervisory Mechanism (SSM) en onderworpen wordt aan een 'comprehensive risk assessment' die wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de balans te onderzoeken.
De financiële vooruitzichten voor de kernklantsectoren van de bank blijven weinig positief. BNG Bank verwacht desondanks dat de nieuwe langlopende kredietverlening in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van bestaande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.
 Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.