Ads Top

ABN AMRO MeesPierson: verdere vermindering risico in beleggingsportefeuilles

ABN AMRO MeesPierson schroeft het risico in beleggingsportefeuilles opnieuw terug. De private bank van ABN AMRO verlaagt haar positie in risicovollere obligaties iets. De opbrengst hiervan belegt ABN AMRO MeesPierson in kwalitatief hoogwaardige obligaties. Qua assetallocatie blijft de bank onderwogen in obligaties en aandelen en blijft de voorkeur uitgaan naar liquiditeiten.

Richard de Groot, voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité: “Met de verschuiving willen we vooral de obligatieportefeuilles positioneren, voor het geval de centrale banken preventieve maatregelen nemen om de wereldwijde economie te ondersteunen. De aanpassing is niet zozeer ingegeven door de angst voor een mondiale recessie, want daar gaan we niet van uit. Specifiek doen we beleggers de suggestie om hun posities in risicovollere obligaties, zoals schulden uit opkomende markten (emerging market debt; EMD), te verkleinen. De opbrengst kan gebruikt worden om te beleggen in minder risicovolle obligatiesegmenten die nog steeds fatsoenlijke risicopremies bij een beperkt kredietrisico bieden. Dat zijn onder andere overheidsgerelateerde obligaties, zoals obligaties van de Europese Investeringsbank, en gedekte obligaties en staatsleningen van ‘semi-kernlanden’ in de eurozone (zoals Spanje, Frankrijk en Ierland).”

ABN AMRO MeesPierson stelt bovendien voor om Amerikaanse, door hypotheken gedekte leningen (mortgage-backed securities; MBS) te verkopen. MBS staan namelijk bloot aan stijgende kredietrisico’s en risico’s die gepaard gaan met het einde van de kredietcyclus in de VS. De opbrengst kan belegd worden in Europese bedrijfsobligaties. De verwachting is dat de ECB monetaire maatregelen neemt; via een hernieuwd obligatie-opkoopprogramma kan de centrale bank steun bieden aan Europese investment-grade bedrijfsobligaties en aan staatsobligaties van kernlanden (en semi-kernlanden) van de eurozone. Door hun posities in EMD te verkleinen kunnen beleggers hun portefeuilles ook beter beschermen tegen verdere economische verzwakking in China en in andere opkomende landen. Die zijn namelijk sterk afhankelijk van de wereldhandel.

Volgens ABN AMRO blijft de fundamentele situatie van de aandelenmarkten lastig. De private bank noemt het lastig in te schatten hoe de economie zich ontwikkelt, al is de verwachting dat een mondiale recessie dit en volgend jaar uitblijft. Bovendien is de winstgroei van bedrijven sterk verslechterd (al zijn de regionale verschillen groot). ABN AMRO MeesPierson gaat er niet van uit dat de economie een groeiversnelling gaat doormaken. Daarom handhaaft de bank haar onderwogen aandelenpositionering. Binnen het aandelensegment is er op regioniveau nog altijd de voorkeur voor de VS (overwogen). ABN AMRO MeesPierson is niet positief over de Europese aandelenmarkt (onderwogen) en hanteert een neutrale visie op aandelen uit opkomende markten

De Groot: “De aandelenmarkten zijn bezig met een ‘reality check’. De vraag hierbij is: ‘Zijn de renteverlagingen door de Amerikaanse Fed midcyclische aanpassingen of wijzen ze op de voltooiing van de huidige economische cyclus?’ Wij denken niet dat aandelenmarkten aan de vooravond van een ‘bear market’ staan. Een dergelijke ingrijpende marktdaling zou verwacht mogen worden als er daadwerkelijk een recessie voor de deur stond, maar die verwachten we niet. Wel denken wij dat er een correctie mogelijk is in het kader van de ‘reality check’ die markten nu doormaken.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.