Ads Top

Rabobank met klanten in gesprek over derivaten

De zakelijke Rabobankklanten met een financiering en een rentederivaat worden dit jaar door hun lokale Rabobank uitgenodigd voor een revisie gesprek. Met klanten die zelf al eerder bij de bank aankloppen met vragen over rentederivaten, wordt direct een afspraak gemaakt.

De Rabobank bedient bijna 800.000 zakelijke klanten met bancaire dienstverlening. Circa 1% van deze klanten (8.000) heeft een rentederivaat. Bij de zakelijke klanten die een financiering hebben en een rentederivaat, beoordeelt de bank jaarlijks de individuele positie. In een revisiegesprek met ondernemers met een rentederivaat wordt bij dit product nadrukkelijk stil gestaan. Op deze manier geeft de Rabobank invulling aan de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de politiek gewenste herbeoordeling van rentederivaten in het MKB segment (midden- en kleinbedrijf).

De Rabobank biedt rentederivaten aan voor zakelijke klanten, die de renterisico’s bij een variabele (Euribor) lening willen beperken. De ondernemer kan met een rentederivaat de rentelasten op een acceptabel niveau houden. Het rentederivaat doet wat het moet doen: renterisico beperken en zekerheid bieden voor de ondernemer. Wel is van belang dat het derivaat en de lening goed op elkaar aansluiten. In een enkele situatie blijkt dat dit niet het geval is of blijkt de klant niet voldoende op de hoogte te zijn van de werking van het product. In deze situaties  zal de bank in overleg met de klant een voor die ondernemer passende oplossing zoeken.

De bank gaat in het revisiegesprek met de klant na of de looptijd en de hoofdsom van het derivaat nog passen bij de actuele en toekomstige klantsituatie. Voor het sluiten van de transactie voor een rentederivaat gaat de bank na over welke kennis en ervaring met betrekking tot derivaten de klant beschikt en of de klant het product en de werking hiervan begrijpt. In het revisiegesprek wordt verder de actuele marktwaarde van het derivaat besproken, hoe deze tot stand komt en wat de gevolgen kunnen zijn bij een tussentijdse beëindiging. De conclusies van het revisiegesprek worden vastgelegd in een gespreksverslag.

De Rabobank gaat bij de beoordeling van klachten, of als er vragen zijn over de passendheid van het rentederivaat zorgvuldig te werk. Indien blijkt dat een gesloten derivaat niet meer aansluit bij de uitgangspunten van de klant, dan zoekt de bank met de klant naar een voor die klant passende oplossing. Deze kan variëren van herstructurering tot het tegensluiten van het derivaat, een combinatie hiervan of een (gedeeltelijke) compensatie. Het gaat in alle gevallen om een maatwerkoplossing, waarbij alle omstandigheden van de betreffende onderneming worden meegewogen. Om de zorgvuldigheid te borgen en te zorgen dat gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld, worden de lokale Rabobanken ondersteund door een centraal Expertiseteam Derivaten.

Bij het zoeken naar een maatwerk oplossing zal de bank recht doen aan het belang van de klant. Indien wordt vastgesteld dat de bank fouten heeft gemaakt, dan zal de bank eventuele schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening nemen. Als de bank juist heeft gehandeld, maar de klant toch het derivaat wil aanpassen, dan komen de kosten voor rekening van de klant.

De Rabobank stelt alles in het werk om samen met de klant tot een maatwerk oplossing te komen. De ervaring leert dat in het overgrote deel de bank en de klant hierin slagen. Indien de bank en de klant er samen niet uitkomen, kan de klant een klacht indienen middels de algemene klachtenprocedure van de bank. Het is ook mogelijk om de klacht voor te leggen aan het centraal Expertiseteam Derivaten via een mail aan: expertiseteam.derivaten@rn.rabobank.nl. Voor de klant staat altijd de weg naar de rechter open, indien hij zich niet kan vinden in de klachtafhandeling door de bank. Daarnaast wordt door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) toegewerkt naar een laagdrempelige beroepsprocedure bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

De Rabobank voert in 2014 met haar zakelijke klanten, die een financiering hebben met een rentederivaat, een revisiegesprek. Zij verwacht deze gesprekken nog dit jaar af te ronden. Klanten met een meer complex derivaat of klanten in een bijzonder beheer situatie worden met voorrang uitgenodigd. Dit betreft een relatief kleine groep klanten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.