Ads Top

Nettowinst Rabo valt iets hoger uit

De Rabobank Groep behaalde in de eerste zes maanden van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd met 214 miljoen euro gedrukt door de resolutieheffing, de eenmalige heffing van de Nederlandse overheid voor de bankensector in verband met de nationalisatie van SNS Reaal.

Na een zwak eerste kwartaal zette het economisch herstel in het tweede kwartaal van 2014 door en groeide de economie in Nederland voorzichtig, vooral dankzij de export en de bedrijfsinvesteringen. Het herstel van de woningmarkt zet met enige kracht door en ook het consumentenvertrouwen laat een bemoedigend herstel zien. De waardeveranderingen op groepsniveau bleven ook in de eerste helft van 2014 hoog en kwamen uit op 1.188 miljoen euro of 54 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille; het langjarig gemiddelde bedraagt 32 basispunten. Uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van in het verleden geleden verliezen bij ACC Loan Management droegen bij aan een lage belastingdruk en hadden een positief effect op de nettowinst. Hogere vervroegde aflossingen op woninghypotheken droegen bij aan een beperkte daling met 1,5 miljard euro van de kredietportefeuille tot 433,2 miljard euro.

De toevertrouwde middelen namen met 1 procent af tot 323,0 miljard euro. Het eigen vermogen van de Rabobank Groep kwam op 30 juni uit op 39,9 (39,4) miljard euro. Uit de winst werd 1,1 miljard euro toegevoegd aan het vermogen. Daarnaast kwamen de vergoedingen op (eigen)vermogensinstrumenten (Rabobank Certificaten, Capital Securities en Trust Preferred Securities) voor een bedrag van 0,6 miljard euro ten laste van het eigen vermogen. De solvabiliteit bleef onverminderd sterk met een common equity tier 1-ratio van 12,6 procent en een kapitaalratio van 19,7 procent.

Het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf daalde in het eerste halfjaar van 2014 van 615 miljoen euro tot 341 miljoen euro (-45 procent). Vorig jaar had de overgang naar een nieuwe pensioenregeling een positief effect op het resultaat. Dit jaar werd het resultaat negatief beïnvloed door de resolutieheffing. Exclusief deze eenmalige effecten verbeterde het resultaat van het binnenlands retailbankbedrijf. De waardeveranderingen bleven met 578 miljoen euro of 38 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille op een hoog niveau. In de food- en agrisector zijn de kredietverliezen geconcentreerd in de glastuinbouw. Ook de eerste helft van 2014 was voor ondernemers in deze sector zwaar; een hoge productie zette de prijzen onder druk. Binnen de handel, industrie en dienstverlening lagen vooral voor de sectoren industrie en commercieel vastgoed de kredietverliezen op een relatief hoog niveau. De waardeveranderingen op woninghypotheken in Nederland bleven met vijf basispunten van de hypotheekportefeuille zeer laag.

Veel klanten losten een deel van hun hypotheek vervroegd af. Dit droeg bij aan de daling van de binnenlandse kredietportefeuille van 303,1 tot 298,8 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen met 1% af tot 214,0 miljard euro. De lokale Rabobanken zitten volop in het verandertraject Visie 2016, waarbij veel aandacht uitgaat naar de virtualisering van de dienstverlening. Visie 2016 gaat ook gepaard met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen; de interne personele bezetting bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde met 1.807 fte’s tot 25.192 fte’s.


De mogelijke impact van de Asset Quality Review (AQR) is onzeker, omdat er door de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank tussentijds niet wordt gecommuniceerd over resultaten. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we een voorzichtig doorzettend economisch herstel. De particuliere consumptie ontwikkelt zich wat sterker dan verwacht en de bewegingen op de woningmarkt zijn gunstig. Een onzekere factor wordt echter gevormd door de gevolgen van het onlangs opgelaaide handelsconflict met Rusland. De Russische sancties kunnen een negatieve impact hebben op een aantal van onze zakelijke klanten en kunnen daarmee ook de resultaten van de Rabobank in beperkte mate negatief beïnvloeden. We gaan er vanuit dat het huidige handelsconflict niet verder escaleert en dat het vertrouwensklimaat niet verder wordt aangetast. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren dan kan een zwakker conjunctuurbeeld in 2014 en 2015 niet worden uitgesloten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.