Ads Top

Algemene Bankvoorwaarden vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde ABV zijn geschreven in begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking. Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond, na een gezamenlijke evaluatie van de voorwaarden uit 2009.

Omdat de ABV gelden voor consumenten en zakelijke klanten, heeft de NVB hierover ook overleg gevoerd met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor ondernemers.

Alle leden van de NVB hanteren dezelfde ABV. Voor specifieke diensten of producten hanteren de banken aparte overeenkomsten en algemene productvoorwaarden (bijzondere voorwaarden). Deze verschillen per bank en kunnen afwijken van de ABV.

In de gewijzigde ABV is opgenomen dat als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de ABV die bepaling voorgaat op de ABV; dit kan de rechten of bescherming die de ABV toekent aan consumenten echter niet aantasten.

Andere wijzigingen zijn:

•Expliciet is toegevoegd dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten en informatie hierover.
•In de ABV is nu bepaald dat als de bank derde partijen inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden of werkzaamheden aan derde partijen uitbesteedt, zoals het verrichten van een betaling aan het buitenland, de bank aanspreekpunt en contractpartij voor de klant blijft.
•Banken willen geen financiële drempels opwerpen voor klanten om hun recht te halen. De ABV zijn aangepast in die zin dat daaraan is toegevoegd dat als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, die wettelijke regeling wordt toegepast. Waar het gaat om proceskosten betekent dit dat de bank als zij een procedure tegen de klant wint, zij niet de werkelijke proceskosten zal claimen maar de kosten op grond van de wettelijke regeling voor proceskosten.
•Door ondernemersvertegenwoordigers is aangedrongen op verbetering van de communicatie over bijzondere kosten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages. Hieraan is tegemoetgekomen door in de ABV nu uitdrukkelijk op te nemen dat de bank moet vertellen waarom de kosten nodig zijn.
•Vanwege bewijskracht en privacy blijft het uitgangspunt dat mededelingen van de klant aan de bank schriftelijk moeten worden gedaan, maar in de praktijk kan hiervan in overleg worden afgeweken, bij voorbeeld als gebruik kan worden gemaakt van een beveiligde internetomgeving.
•De ABV hebben verder betrekking op zaken als storingen, overlijden, tarieven en geschillen. Zie voor een beknopt overzicht Algemene Bankvoorwaarden 2017 in het kort.
•De ABV zijn deze week gedeponeerd bij de rechtbank in Amsterdam en worden op 1 maart 2017 van kracht. De banken zullen hun klanten hierover rechtstreeks informeren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.