Ads Top

Kartelverzekering afgeschoten door ACM

Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars is de ACM 12 juni 2013 met een zienswijze naar buiten gekomen over de door het Verbond voorgenomen verplichte overstromingsverzekering. Deze zogenaamde kartelverzekering heeft op veel weerstand gestuit vanuit de markt en belangengroepen. Een positieve zienswijze van de ACM zou het Verbond van Verzekeraars vrijwaren van een forse boete voor het overtreden van het kartelverbod. De ACM is in haar zienswijze echter volstrekt duidelijk. "Door een verplichte verzekering wordt de keuzevrijheid van consumenten en bedrijven beperkt en worden zij ongevraagd met een lastenverzwaring geconfronteerd, terwijl de voorgestelde verzekeringsconstructie niet in een behoefte voorziet", zegt Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM. Met deze heldere stellingname maakt de ACM de weg vrij voor bestaande marktinitiatieven zoals de catastrofeverzekering van Neerlandse, en nieuwe verzekeringsinitiatieven die zeker zullen volgen.
De initiatiefnemers van de vrijwillige catastrofedekking die september vorig is geïntroduceerd reageren verheugd. Rogier van der Kooy Versteeg (mede-oprichter van Neerlandse): "De dreiging van een kartelverzekering heeft de markt voor catastrofeverzekeringen de afgelopen jaren tegengehouden, met deze zienswijze is daar een eind aan gekomen. De leden van het Verbond van Verzekeraars staat het nu vrij dekking aan te bieden aan Nederlandse particulieren en bedrijven."
Een markt waarin verschillende verzekeraars concurrerende producten aanbieden zal het aanbod en de kwaliteit doen toenemen, en de premie doen dalen. Daarbij zullen verzekeraars samen zorgen voor betere bewustwording van het catastroferisico in Nederland. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat rivieren zeeën achter de dijken blijven. Het tegendeel is waar. Weersextremen nemen toe waarbij het beschermingsniveau in Nederland ver achter blijft bij normeringen zoals deze in de Waterwet zijn geformuleerd. Weinig mensen zijn zich bewust van het risico. Vaak wordt daarbij ten onrechte aangenomen dat de reguliere opstal- en inboedelpolis eventuele schade wel dekt. Ook wordt door de meerderheid ten onrechte aangenomen dat de overheid aansprakelijk is voor dijkfalen en schade bij een calamiteit zal dekken. Ook Minister Schultz (Infrastructuur) waarschuwt dat Nederland niet voldoende is voorbereid op een nieuwe watersnoodramp. "Te veel mensen kennen het risico niet en ze weten niet wat ze moeten doen in geval van nood. Nederlanders zijn vergeten wat het betekent om onder de zeespiegel te leven. Water is een zwaar onderschat politiek onderwerp", aldus Schultz.
Kosta Keramopoulos (mede-oprichter Neerlandse) voegt daar aan toe: "Deze uitspraak van de ACM is een belangrijke stap naar een goede marktwerking. Maar de klus in nog niet geklaard. In de Wet tegemoetkoming schade bij rampen staat dat een gedupeerde [van een catastrofe, red.] geen recht heeft op een tegemoetkoming in de schade of kosten wanneer de schade of kosten redelijkerwijs verzekerbaar waren. Maar wat is redelijkerwijs? Om een einde te maken aan deze juridische onduidelijkheid is een helder standpunt van de overheid noodzakelijkheid: tot welk bedrag dekt een redelijke catastrofeverzekering, en hoeveel mag een redelijke dekking kosten? Daarbij is het belangrijk dat de overheid transparanter gaat communiceren over het werkelijke risico.
In samenwerking met o.a. Deltares en HKV Lijn in Water heeft Neerlandse een risicogebaseerd premiemodel ontwikkeld waarbij de meeste actuele overstromingsscenario's en kansen worden vertaald naar een individueel risicoprofiel. Per huis kan bepaald worden wat de kans en gevolgen zijn van een mogelijke overstroming. Neerlandse maakt hiervoor gebruik van dezelfde gegevens die Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies gebruiken voor het Nederlandse watermanagement.
Samenwerking met Nederlandse risicodragers is daarbij ideaal. Ondanks de faam van het Nederlandse watermanagement hebben buitenlandse verzekeraars grote moeite met de risico-inschatting van de Nederlandse overheid. De redenering is eenvoudig: "Als het risico bekend is, waarom kunnen Nederlandse verzekeraars hier dan geen premie tegenover stellen?" Voor een Nederlandse risicodrager zal het makkelijker zijn om een premie te baseren op "het feitelijke overstromingsrisico".

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.