Ads Top

NVB: stakeholders vroegtijdig betrekken bij beloningsvoorstellen

De bankensector verduidelijkt en scherpt de eigen Code Banken aan op een aantal punten. De sector reageert hiermee op de kritiek die dit voorjaar vanuit de politiek en de samenleving is geuit op de beloning bij enkele banken. Ook gaan de banken in op de beloningsvoorstellen die minister Hoekstra van Financiƫn aan de betrokken partijen ter consultatie heeft voorgelegd.

De betreffende punten zijn:
Bij het agenderen voor de aandeelhoudersvergadering vanbeloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur van de bank, licht de Raadvan Commissarissen toe hoe de verwachtingen van aandeelhouders, klanten enmedewerkers en het maatschappelijk draagvlak zijn meegewogen. Hiermeewordt geborgd dat belangrijke stakeholders vroegtijdig in het procesbetrokken zijn.

Bij het agenderen voor de aandeelhoudersvergadering vanbeloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur van de bank, licht de Raadvan Commissarissen toe met welke referentiegroep vergeleken is en hoe eeneventuele internationale context is meegewogen.

Alle banken betrekken de visie van de bestuurder opzijn/haar eigen beloning bij het formuleren van beloningsvoorstellen voorde bestuurder.

Alle banken hanteren een beloningsbeleid voorbestuurders, waarbij in geval van uitbetaling van vaste beloning ininstrumenten (zoals bij voorbeeld aandelen) een retentietermijn geldt vanten minste vijf jaar.

Alle banken publiceren de interne beloningsverhoudingenin het jaarverslag.

In de afgelopen tien jaar hebben banken hun beloningsbeleid aangepast, mede onder invloed van wet- en regelgeving en de eigen Code Banken. Binnen deze kaders voeren banken een eigen beloningsbeleid. Dat leidt tot diversiteit tussen banken waar het gaat om visie en keuzes op het gebied van beloningsbeleid. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: 'Met de voorgestelde maatregelen willen de banken laten zien dat zij zelf stappen blijven zetten om het vertrouwen in de bankensector verder te verbeteren.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.