Ads Top

Nettowinst BNG naar 332 miljoen

BNG Bank heeft over 2012 een nettowinst behaald van 332 miljoen euro, een toename van 76 miljoen ten opzichte van 2011. Hiermee voldoet de bank ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling. Onder uitdagende marktomstandigheden bleef de marktpositie van de bank onveranderd sterk. De triple A-ratings van de bank zijn door Moody's, Fitch en Standard & Poor’s herbevestigd. BNG Bank wordt door beleggers als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren.
De hoge marktaandelen van de bank bevestigen het belang van de rol van de bank. BNG Bank voorzag voor meer dan 70% in de langlopende kredietvraag vanuit de belangrijkste klantsectoren. De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening in 2012 is met EUR 1,2 miljard afgenomen tot EUR 11,1 miljard. De lastige economische omstandigheden klinken door in de investeringsbereidheid van de klanten van de bank.
In 2012 is 15,2 miljard euro (2011: 16,4 miljard) langlopende financiering aangetrokken. De onzekerheden over de Europese schuldencrisis duurden voort. De opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico die de bank moest betalen voor langlopende financiering waren, vooral in het eerste halfjaar van 2012, relatief hoog. BNG Bank is evenwel te allen tijde in staat geweest om tegen aantrekkelijke voorwaarden financiering aan te trekken en daarmee het liquiditeitsprofiel op een adequaat niveau te houden.
Het renteresultaat nam conform verwachting licht toe tot EUR 473 miljoen. Het resultaat financiële transacties is omgeslagen van EUR 87 miljoen negatief over 2011 naar EUR 88 miljoen positief. Dit verklaart vrijwel volledig de verandering in de totale baten en is het gevolg van de in de tweede helft van het jaar afgenomen zorgen over de Europese schuldencrisis. Het resultaat 2012 is negatief beïnvloed door invoering van de bankenbelasting en enkele bijzondere waardeverminderingen.
De financiële sector wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Nagenoeg alle voorstellen brengen direct of indirect lastenverzwaringen met zich mee. Naast de kosten uit hoofde van de invoering gaat het hierbij onder meer om kosten verbonden aan het centraal afwikkelen van swaptransacties en aan de forse toename van informatieverplichtingen uit hoofde van de nieuwe regelgeving.
De vooruitzichten voor 2013 zijn wederom met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen. De bank voorziet een geringe toename van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. Daarnaast zal een aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten naar verwachting leiden tot toenemende ongerealiseerde resultaatvolatiliteit. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.