Ads Top

Te veel aandacht voor niet relevante risico’s in pensioensector

De pensioensector heeft de afgelopen jaren te veel aandacht besteed aan risico’s die vanuit het perspectief van de deelnemer niet relevant zijn. In sommige gevallen zijn ze zelfs schadelijk. De focus op deze risico’s heeft bijgedragen aan het afbrokkelend draagvlak. Dat stelt prof.dr. Onno Steenbeek in zijn oratie die hij op donderdag 19 april 2012 op de Erasmus Universiteit Rotterdam uitspreekt. Hiermee aanvaardt hij het ambt van bijzonder hoogleraar Risicobeheer van pensioenfondsen binnen de Sectie Finance van de Erasmus School of Economics (ESE) vanwege het Erasmus Trustfonds.
In zijn rede stelt Steenbeek onder meer dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, is om te definiëren wat een ‘goed pensioen’ is. De strategie om dat goede pensioen vervolgens daadwerkelijk te realiseren kan daarmee ook niet eenduidig worden vastgesteld. Mede als gevolg van deze onduidelijkheid is de afgelopen jaren de nadruk te veel komen te liggen op risico’s die vanuit het perspectief van de deelnemer minder relevant zijn. Dit geldt zowel voor aanbieders van individuele pensioenregelingen, als voor de grote collectieve pensioenfondsen. De focus op deze risico's heeft mede bijgedragen aan het afbrokkelend draagvlak. Aan het eind van zijn rede geeft Steenbeek een aantal mogelijke richtingen om het tij enigszins te keren.
Speerpunt van Steenbeeks hoogleraarschap worden het uitbouwen van onderzoek en onderwijs op het gebied van de pensioenvoorziening en het versterken van de relatie met de pensioensector. Zijn activiteiten binnen de ESE zullen met name gericht zijn op het risicobeheer van pensioenfondsen. Steenbeek blijft daarnaast voor vier dagen per week als directeur ALM verbonden aan APG Algemene Pensioengroep.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.