Ads Top

Pensioeninformatie wordt toegankelijker

De pensioensector wil het huidige stuwmeer aan wettelijke communicatieverplichtingen terugbrengen tot een overzichtelijk, samenhangend minimum. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelen daarom samen Pensioen 1-2-3, een nieuw communicatie-instrument in drie lagen. Laag 1 geeft met eenvoudige iconen en korte teksten inzicht in de belangrijkste kenmerken van de eigen pensioenregeling. Per deelonderwerp is meer informatie beschikbaar in laag 2. Voor de echte liefhebber is er laag 3, met daarin alle ins en outs van de pensioenregeling. Deze nieuwe aanpak is door een testpanel inmiddels zeer positief beoordeeld. Pensioen 1-2-3 moet in 2014 de huidige startbrief vervangen en wellicht ook de toelichting op het uniform pensioenoverzicht (UPO). Vandaag, tijdens het jaarcongres van de Pensioenfederatie, overhandigden voorzitter Kick van der Pol van de Pensioenfederatie en directeur Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars het prototype van laag 1 van Pensioen 1-2-3, aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW.
Hoge prioriteit voor de Pensioenfederatie in 2013, is het wettelijk vastleggen dat de pensioenleeftijd in de toekomst kan meestijgen met de levensverwachting, zo stelde Van der Pol. Ook moeten de pensioencontracten compleet worden gemaakt: welk scenario geldt er als het slechter gaat én welk scenario als het juist beter gaat dan verwacht. De Pensioenfederatie wil in het nieuwe toetsingskader ruimte voor contracten met verschillende risicoprofielen en uiteenlopende indexeringsambities. In het huidige voorstel is die ruimte er niet.
Ook moeten invaarrisico's wettelijk worden ondervangen en niet bij de afzonderlijke fondsen terechtkomen. Van der Pol benadrukte dat vooral jongeren de dupe zijn van de kabinetsplannen om de ruimte voor pensioenopbouw fors te beperken. Hij onderstreepte dat in tijden waarin veel fondsen de broekriem moeten aanhalen en tientallen fondsen begin 2013 verlaging van de pensioenen moeten doorvoeren, het evenwichtige afwegen van de belangen van alle werknemers en gepensioneerden een kerntaak voor de pensioenbestuurders is. Dit voorkomt een diepere kloof tussen wat deelnemers verwachten aan pensioen op te bouwen en wat ze uiteindelijk krijgen. Ook hier zal een groot beroep worden gedaan op adequate communicatie met deelnemers en de samenleving. Dat vergt een sterke bestuurlijke organisatie. Al met al voldoende uitdagingen waarmee de pensioensector voortvarend aan de slag zal gaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.