Ads Top

DNB: Nederlandse banken moeten hun kapitaalpositie versterken

Een adequate inrichting van de te vormen Europese bankenunie draagt bij aan vermindering van de onrust in de muntunie. Nederlandse banken moeten de komende jaren hun kapitaalpositie blijven verbeteren, wat de ruimte voor dividenduitkeringen beperkt. Verder is in de huidige marktomstandigheden van belang dat banken zorgen voor een hoge frequentie en kwaliteit van taxaties van commercieel vastgoed. Dat zegt DNB.
De Europese schuldencrisis woedt voort. Problemen bij banken leiden tot problemen bij overheden en andersom. Een bankenunie, mits adequaat vormgegeven, doorbreekt deze spiraal. Nederlandse banken zijn goed op weg naar Bazel III. De ruimte om tegenslagen bij de ingroei op te vangen is echter krap en de toegang tot de kapitaalmarkt beperkt. Om de kredietverlening te ontzien, zal kapitaalversterking vooral via winstinhouding moeten plaatsvinden.
Marktpartijen moeten erop kunnen vertrouwen dat waarderingen van commercieel vastgoed door Nederlandse banken juist zijn. Dat vereist actuele en kwalitatief goede taxaties, die rekening houden met de recente prijsdalingen en leegstand die de huidige markt kenmerken.
De Europese schuldencrisis is nog altijd de meest acute bedreiging voor de financiële stabiliteit. Wegvallend vertrouwen in kwetsbare landen leidt tot segmentatie van financiële markten en kapitaalvlucht. De verwevenheid tussen banken en nationale overheden neemt toe. Deze ongewenste ontwikkeling kan gekeerd worden door een effectieve inrichting van de te vormen Europese bankenunie. Dat vereist dat streng toezicht, krachtige resolutiemechanismen en voldoende ruime financiële vangnetten in samenhang worden ingevoerd. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) moet op korte termijn de ruimte krijgen banken direct te herkapitaliseren in landen waar zowel private sector als overheid dat niet kunnen. Om de kosten voor belastingbetalers te minimaliseren, moeten alleen levensvatbare instellingen worden gesteund; niet-levensvatbare instellingen dienen te worden afgewikkeld. Een actuele doorlichting van de bankbalansen door een onafhankelijke partij biedt comfort dat het Europese vangnet geen verborgen verliezen op zich neemt.
Om oplopende spanningen te keren, heeft de ECB nieuw beleid aangekondigd dat tegen strikte voorwaarden verdere steunaankopen van staatsobligaties mogelijk maakt. Dit zogeheten OMT heeft als doel de monetaire transmissie te borgen. Een belangrijke verbetering ten opzichte van eerdere steunaankopen is dat deze slechts kunnen plaatsvinden wanneer landen zich committeren en houden aan een macro-economisch aanpassingsprogramma. Dankzij deze strikte voorwaarden introduceert het OMT de juiste prikkels voor overheden.
De markt voor commercieel vastgoed staat onder druk De leegstand loopt op en de prijzen dalen inmiddels zo’n vier jaar.  Marktpartijen moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de waardering van commercieel vastgoed door Nederlandse banken. Daarvoor is nodig dat taxaties actueel en kwalitatief goed zijn en dus ook rekening houden met de prijsdalingen en leegstand die de huidige markt kenmerken

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.