Ads Top

Nederlandsche Bank gedaagd om Nationalisatie SNS Reaal

Vier beleggers in SNS Reaal zijn gistermiddag een juridische actie gestart tegen De Nederlandsche Bank. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van 27 januari 2013 waarin DNB aan SNS Bank opdracht geeft om binnen 4 dagen E 1,84 miljard aan nieuw kapitaal op te halen. Het niet kunnen naleven van deze onmogelijke opdracht is de voornaamste reden voor de nationalisatie op 1 februari. Uit later gelekte documenten blijkt dat DNB al langer op onteigening heeft aangestuurd. De beleggers en hun advocaat Jeroen Wendelgelst willen dat De Nederlandsche Bank hierover verantwoording aflegt.
Uit het onteigeningsbesluit van de minister van Financiën van 1 februari 2013 blijkt dat de nationalisatie vrijwel uitsluitend is gebaseerd op de meningen en adviezen van DNB. De landsadvocaat heeft dit op de rechtszitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 15 februari jl. bevestigd. De Afdeling verklaart zich echter onbevoegd om over het handelen van De Nederlandsche Bank te oordelen. Daardoor blijft DNB bij de Raad van State ten onrechte buiten schot, wat de beleggers via hun bezwaarschrift alsnog hopen recht te zetten. Hierna kunnen zij zo nodig nog in beroep bij de rechter.
De beleggers vinden dat De Nederlandsche Bank ten onrechte is afgeweken van de wettelijke regels voor het toezicht op banken. DNB negeert in haar besluit van 27 januari vrijwel volledig de financiële informatie die SNS Bank zelf heeft aangeleverd. Dat is onjuist, omdat de toetsing aan de kapitaalseisen volgens de wet moet gebeuren op basis van de door de bank zelf aan te leveren informatie en niet de informatie van derden.
DNB beroept zich in het besluit vooral op één extern rapport, dat strijdig is met de interne informatie van de bank. Dat rapport is bovendien gebaseerd op een waarderingsmethode die niet is bedoeld voor financieel toezicht, maar voor het vaststellen van de omvang van staatssteun. Ook heeft DNB de SNS Bank geen reële mogelijkheid voor bezwaar gegeven en het besluit vooral gezien als formeel opstapje naar een volledige onteigening.
Als blijkt dat DNB onrechtmatig heeft gehandeld, kan dit beleggers recht geven op aanvullende schadeloosstelling voor hun onteigende effecten. Wendelgelst is in overleg met andere advocaten en belangenbehartigers om te beoordelen of samen kan worden opgetrokken. De belangen van de beleggers zijn immers grotendeels gelijk.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.