Ads Top

Gemeenten stemmen in met akkoord financiën, maar niet zonder zorgen

De gemeenten stemmen in met het onderhandelaarsakkoord over de Wet Hof, schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds. In een ledenraadpleging stemde 73% voor. Het akkoord is voor de meerderheid van de gemeenten aanvaardbaar, ondanks (principiële) bezwaren die blijven bestaan. Bovendien hebben veel gemeenten hun bedenkingen over het totaalpakket aan bezuinigingen dat hen te wachten staat.
Zo maken gemeenten zich grote zorgen over de forse kortingen op de budgetten voor bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Participatiewet, die in het regeerakkoord zijn afgesproken. De VNG doet een dringend beroep op het kabinet om er voor te zorgen dat de regelgeving bij de decentralisaties zo wordt vorm gegeven dat gemeenten de nieuwe taken met de veel kleinere budgetten kunnen uitvoeren en dat de decentralisaties de gemeentelijke begrotingen niet verder uithollen.
Ook zijn er nog aandachtspunten voor de (technische) uitwerking van de afspraken uit het financiële akkoord, zoals het drempelbedrag bij het schatkistbankieren en het plafond van het btw-compensatiefonds. De VNG gaat er verder vanuit dat gemeenten in eventuele komende bezuinigingsronden worden ontzien.
In totaal hebben 307 gemeenten hun stem uitgebracht: 192 gemeenten stemden voor, 115 stemden tegen. De overige 101 gemeenten stemden niet. De stemmen van gemeenten worden gewogen naar inwoneraantal, zodat de stem van grotere gemeenten zwaarder telt. Rekening houdend met de weging, is 78,3% van de stemmen uitgebracht. Daarvan was 51,6 procentpunt vóór en 26,7 procentpunt tegen.
Statutair is vastgelegd dat een gemeente die niet stemt, automatisch vóór stemt. Dit wordt bij elke ledenraadpleging expliciet vermeld, zodat gemeenten een afgewogen keuze kunnen maken voor het al dan niet uitbrengen van hun stem. De 21,7% van de stemmen die niet zijn uitgebracht, worden dus opgeteld bij de stemmen vóór, wat resulteert in de uiteindelijk uitslag van 73% vóór.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.