Ads Top

Groei van vertrouwen in mondiale fusie- en overnamemarkt stagneert

Het vertrouwen van ondernemingen in de mondiale fusie- en overnamemarkt stagneert ondanks het feit dat de financiële armslag van bedrijven naar verwachting de komende maanden fors zal toenemen. Vooral de onzekerheid over een aantal macro-economische factoren zoals kwantitatieve geldverruiming, tempert het vertrouwen van bedrijven in een fusie of overname.
Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat de geprognosticeerde koers-winst-verhoudingen op basis van de verwachte winst met 14% zijn gestegen ten opzichte van juni 2012. “Een indicatie voor het vertrouwen van ondernemingen”, constateert Wouter van de Bunt, managing partner van KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: “Vergeleken met het begin van dit jaar liggen de geprognosticeerde koers-winst-verhoudingen echter op hetzelfde niveau, hetgeen erop wijst dat de toename van het vertrouwen van de bedrijven duidelijk getemperd wordt.”
Terwijl ondernemingen volgens Van de Bunt terughoudend blijven als het om fusies en overnames gaat, lijkt de financiële armslag – gemeten naar de verhouding tussen netto schuld tot EBITDA – toe te nemen. Van de Bunt: “Dit valt op te maken uit de te verwachte daling in schuldverhoudingen met 13% over de komende twaalf maanden. Hoewel de voorspellingen wijzen op een aantal jaren waarin de financiële armslag zal toenemen, lijkt de markt echter nog steeds te lijden onder macro-economische factoren die het aantal fusies en overnames onder druk zetten. Deze onbalans zal leiden tot aanhoudende spanningen tussen ondernemingen en hun aandeelhouders over hoe het surplus aan beschikbare middelen dient te worden ingezet.”
Vooral Japan en de Verenigde Staten blijken zich te onderscheiden van de andere landen als het gaat om het vertrouwen in een fusie of overname en de financiële armslag om een transactie tot stand te brengen. In Japan is het vertrouwen het afgelopen jaar met ruim 240% gegroeid en nam de financiële armslag ten opzichte van een jaar eerder met 8% toe. Van de Bunt: “Datzelfde geldt voor de Verenigde Staten, die opnieuw bovengemiddeld scoorden in een moeilijke markt. De geprognosticeerde koers-winstverhoudingen stegen met 4% ten opzichte van het begin van dit kalenderjaar en met 14% ten opzichte van een jaar eerder. En ook voor de toekomst lijkt de financiële armslag van de Verenigde Staten sterk te blijven, met een verwachte verbetering van 20% voor het komende jaar.
Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat het aantal fusies en overnames het afgelopen jaar met bijna 10% is gedaald. Met name in het Verre Oosten, Afrika en het Midden-Oosten was sprake van een aanzienlijke teruggang van het aantal transacties. Van de Bunt: “Het volume daalt wereldwijd, in een aantal regio’s meer dan in andere. Daarbij komt dat de vooruitzichten voor de komende maanden ook wijzen op een verdere daling. Toch gloort er licht aan de horizon. Ondanks het feit dat het totale volume wereldwijd daalt, blijkt de gemiddelde waarde per transactie nog steeds toe te nemen.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.