Ads Top

Verzekeraars en banken werken aan soepeler kapitaaloverdracht

Verzekeraars en banken gaan gezamenlijk een nieuw protocol opstellen waarmee de overdracht van kapitaal van klanten tussen deze financiële instellingen verder wordt vergemakkelijkt. Het streven is dit protocol voor de stroomlijning van kapitaaloverdracht in het vroege voorjaar van 2012 gereed te hebben. Het protocol zal worden toegepast door alle bij de NVB en het Verbond aangesloten leden. Dat zijn het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken overeengekomen.
De overdracht van kapitaal, bijvoorbeeld van een beleggingsverzekering naar een bancair product, verloopt momenteel volgens de in de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK) vastgelegde procedures. Deze overeenkomst werd in 2003 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen. Sedert vorig jaar nemen ook banken deel aan de OSK en is de overeenkomst uitgebreid tot kapitaal- en spaarverzekeringen voor de eigen woning.
Uit een evaluatie van de overeenkomst is gebleken dat er in de praktijk knelpunten optreden. Zo kan de overdracht van kapitaal op technische bezwaren stuiten, of blijkt de OSK niet goed in de bedrijfsprocessen ingebed te zijn. De bekendheid met de OSK bij medewerkers in diepere lagen van de organisatie verdient eveneens aandacht.
"De kapitaaloverdracht van een verzekeraar naar een bank is complex. De klant moet daar zo min mogelijk hinder van ondervinden, is ons uitgangspunt", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. "Het vergt helaas nog wat tijd om dit goed op orde te krijgen."
Het protocol moet de in de praktijk aan het licht gekomen tekortkomingen wegnemen en de rechten en plichten van alle betrokken partijen beter verankeren. Zo wordt de informatieverstrekking nader omschre-ven, een maximale termijn waarbinnen de overdracht van het geld moet plaatsvinden opgenomen en zal goed toezicht op de naleving van de code geregeld worden. De uitvoeringspraktijk zal daarna met enige regelmaat geëvalueerd worden.

Volgens het Verbond en NVB heeft de OSK goede diensten bewezen, maar is de uitvoering nog niet vol-maakt. De praktijk blijkt weerbarstig. Weurding: "Het liefst nemen we de knelpunten met een knip van de vingers weg, maar zo simpel is het helaas niet. Zorgvuldigheid gaat hier wat mij betreft boven snelheid."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.