Ads Top

NMa: Concurrentie belangrijk bij hervormingen financiële sector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept beleidsmakers op het belang van gezonde marktwerking niet uit het oog te verliezen wanneer zij hervormingen in de financiële sector doorvoeren. Regulering en toezicht moeten geen onnodige drempels opwerpen voor toetreding en uitbreiding op financiële markten. Bovendien waarschuwt de NMa ervoor dat overheidssteun de markt verstoort. De NMa krijgt daar ook signalen van. Steunmaatregelen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgebouwd. Ook onderschrijft de NMa het pleidooi om de belangen van de Nederlandse Staat in de instellingen die steun ontvangen op grotere afstand van de politiek te zetten. Dit staat in Visiedocument Toekomst Financiële Landschap van de NMa dat vandaag is verschenen.
Naast stabiliteit blijft ook gezonde concurrentie in de financiële sector van cruciaal belang. Dit komt de kwaliteit en de prijs voor de consument ten goede. Bij hervormingen van de financiële markt moet er ruimte blijven voor nieuwe initiatieven en moeten geen onnodige drempels worden opgeworpen voor nieuwe toetreders. In een goedfunctionerende markt is het van belang dat ondernemingen die goed presteren kunnen groeien en ondernemingen die ondermaats presteren (bijvoorbeeld door te veel risico's te nemen of onhoudbare bedrijfsmodellen te hanteren) marktaandeel verliezen en kunnen verdwijnen. De NMa vindt dat de pijn van een eventueel faillissement van een financiële instelling terecht moet komen bij kapitaalverschaffers en management en zo min mogelijk bij klanten.
De steunmaatregelen aan de financiële instellingen waren een noodzakelijk kwaad gegeven de omstandigheden. Als deze instellingen waren omgevallen zou dat de economie grote schade hebben toegebracht met alle gevolgen van dien. De NMa benadrukt dat steunmaatregelen de markt verstoren en leiden tot een ongelijk speelveld. Steunmaatregelen moeten daarom zo tijdelijk mogelijk zijn en zo snel mogelijk worden afgebouwd. De NMa en de Europese Commissie krijgen nog steeds signalen dat de steunmaatregelen de markt verstoren. Het is in de praktijk zeer moeilijk aan te tonen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het geeft wel aan dat steun zoveel mogelijk moet worden voorkomen en beperkt. De Europese Commissie speelt een belangrijke rol om de overheidssteun zo beperkt mogelijk te houden. De NMa bepleit dat de nationale mededingingsautoriteiten actief worden betrokken bij de procedures om staatssteun te krijgen. Hierdoor wordt zo veel mogelijk relevante informatie over de markt meegewogen bij het verlenen van staatssteun.
De gesteunde financiële instellingen moeten zo min mogelijk gestuurd worden door de overheid. Daarom raadt de NMa aan de belangen van de Nederlandse Staat onder te brengen in een speciale instantie die op grotere afstand van de politiek staat. Hiermee wordt voorkomen dat het Ministerie van Financiën, dat verantwoordelijk is voor de regulering van de financiële sector, tevens directe financiële belangen heeft in diverse spelers in de markt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.