Ads Top

Meerjarige contractering in belang aanbieder, verzekeraar en cliënt

ActiZ roept zorgverzekeraars op om met aanbieders meerjarige contracten te sluiten en een structurele samenwerking aan te gaan. Het sluiten van meerjarenafspraken gebeurt op dit moment slechts in beperkte mate en dan vooral voor ketenzorg dementie. Dit blijkt uit onderzoek van ActiZ onder haar leden naar de zorgcontractering voor de AWBZ. Meerjarenafspraken stelt verzekeraar en aanbieder beter in staat om te investeren in de zorg voor de cliënt.
Jaarlijks sluiten zorgverzekeraars -als concessiehouders van zorgkantoren- contracten met zorgorganisaties over de zorg die de aanbieder mag verlenen en het tarief dat hij daarvoor krijgt. Tot nu gaat het overwegend om contracten met een looptijd van 1 jaar. Uit onderzoek van ActiZ onder haar leden blijkt dat over ketenzorg contracten worden gesloten met een langere looptijd. Ook dan gaat het slechts om 1 op de 4 contracten en dat is een halvering ten opzichte van vorig jaar. "Verzekeraars en aanbieders hebben hetzelfde belang, namelijk het organiseren van betaalbare zorg van goede kwaliteit die uitgaat van de wens van de cliënt", stelt Aad Koster, directeur ActiZ. "Als je het eens bent over die cliëntvolgendheid dan is het in ieders belang om een meerjarige samenwerking aan te gaan".
Het cliëntperspectief en de vraag van de cliënt dient het centraal uitgangspunt te zijn voor het inkoopbeleid. Bij hun contractering gebruiken verzekeraars thema's en wegingsfactoren die bepalend zijn voor de hoogte van het tarief en de gunning van een contract. Verzekeraars hanteren echter niet altijd een consistent beleid en daardoor kunnen de bepalende inkoopfactoren en hun weging van het ene op het andere jaar fors verschillen. Bij de inkoopronde voor het volgende jaar worden aanbieders dan in het inkoopbeleid geconfronteerd met andere punten die het tarief bepalen. Omdat zij daar onvoldoende op hebben kunnen anticiperen, lopen ze het risico op lagere tarieven uit te komen. "Natuurlijk bepaalt iedere verzekeraar zijn eigen inkoopbeleid", vervolgt Koster. "Meer consistentie daarin, zodat wegingsfactoren vastliggen en helder zijn, geeft aanbieders echter meer houvast en duidelijkheid over de punten waarop ze in de zorg moeten inzetten".
In contracten met een looptijd van twee of drie jaar is het goed om jaarlijks doelen te stellen die uitgaan van de cliënt. "Wij willen toe naar prestatiebekostiging, het belonen van de zorgorganisatie op basis van bereikte resultaten bij de cliënt. Daar kan je heel goed afspraken over maken die je jaarlijks samen evalueert", aldus Koster. Op deze manier weet een zorgorganisatie waar hij aan toe is en welke prestaties gedurende die twee of drie jaar verwacht worden. Die duidelijkheid geeft ook meer zekerheid om meerjarig te investeren in de zorg. "Juist dat meerjarige perspectief is nodig om mensen optimaal te kunnen ondersteunen zodat zij in hun eigen of beschutte omgeving kunnen blijven leven."
In de nabije toekomst gaan zorgverzekeraars de AWBZ uitvoeren voor hun eigen verzekerden. ActiZ is met zorgverzekeraars in gesprek over hun inkoopbeleid en het belang van meerjarige contractering en meer structurele samenwerking tussen verzekeraar en aanbieder. Hierbij past dat zorgaanbieders zich sterk positioneren gericht op de (potentiële) klant en de zorgverzekeraar.
ActiZ is groot voorstander van een directe relatie tussen de cliënt en de aanbieder. Daarom wil de brancheorganisatie dat de volledige inkoopregie uiteindelijk bij de cliënten zelf komt te liggen zodat deze zelf kan bepalen bij wie hij of zij de zorg inkoopt. De uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars ziet ActiZ als een goede stap in de richting naar meer regie bij de cliënt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.