Ads Top

SNB: Artikel Volkskrant onzin

Slibverwerking Noord Brabant (SNB) kan zich niet verenigen met de inhoud en de strekking van het artikel Nutsbedrijf in het nauw in de Volkskrant. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat SNB haar zaken financieel niet op orde zou hebben. Bovendien wordt gesteld dat het bedrijf bij het aangaan van de leases en Switch Transaction over één nacht ijs is gegaan, dat SNB zonder kennis van zaken bepaalde financiële producten is aangegaan en dat het besluitvormingsproces daarbij niet transparant is geweest.
Niets is minder waar. SNB heeft naar eigen zeggen vooraf uitgebreid onderzoek gedaan en zich door tal van deskundige partijen laten adviseren. Op basis van alle relevante feiten heeft besluitvorming plaatsgevonden, in nauwe samenspraak met en onder goedkeuring van de raad van commissarissen en de aandeelhouders.
In het verleden is SNB twee leasetransacties aangegaan voor haar slibverbrandingsinstallatie. In samenhang daarmee kwam SNB in 2007 de door FTM genoemde Switch Transaction overeen met als doel het kredietrisico samenhangend met de leases te verlagen en meer te verspreiden. Dit is telkenmale verantwoord in de jaarrekening van SNB. Deze transactie wordt actief beheerd door een onafhankelijke en gerenommeerde portfoliomanager: YCAP Asset Management (Europe). Directeur Marcel Lefferts van SNB: “De Switch Transaction is een goede maatregel in het kader van onze treasury en risicobeheersing; daarom staan wij achter onze keuze om deze transactie aan te gaan. Kijkend naar de kredietcrisis had men het ons juist kunnen verwijten wanneer wij destijds geen passende maatregelen hadden genomen.”
SNB gaat ervan uit dat onder beheer van de portfoliomanager de transactie conform verwachting afloopt in 2017.
Het is juist dat de wijziging van RJ 290 kan zorgen voor een verandering in de jaarrekening 2012 en daarna. Het financiële risico van de Switch Transaction verandert hierdoor niet. SNB werkt al enige tijd samen met haar stakeholders aan een oplossing om de gevolgen van de verandering in de jaarrekening voor SNB zo klein mogelijk te houden. SNB verwacht binnen enkele maanden een oplossing te hebben hiervoor. Van een dreigend faillissement is daarom in het geheel geen sprake.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.