Ads Top

Aanpak van btw-fraude heeft impuls gekregen

De Belastingdienst zet sinds 2009 meer medewerkers in om btw-fraude bij grensoverschrijdende handel binnen de Europese Unie (ook wel intracommunautaire btw-fraude of carrouselfraude genoemd) tegen te gaan. De cijfers van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst over de behandelde fraudezaken wijzen op een daling van de omvang van carrouselfraude; van gemiddeld Euro 131 miljoen per jaar in de periode 2003-2007 naar gemiddeld Euro 39 miljoen voor 2008-2011. De aanpak van de autoriteiten is gericht op vroegtijdige detectie van deze fraude, waardoor de 'carrousel' van transacties doorbroken wordt en de schatkist minder schade lijdt. De Algemene Rekenkamer acht voortzetting van een stevige fraudeaanpak gewenst.
De Belastingdienst heeft 38 fte extra ingezet op de bestrijding van carrouselfraude, waardoor de totale inzet op 88 fte is gebracht. Verder zijn er maatregelen genomen om de preventie en detectie van carrouselfraude te verbeteren. Dit blijkt uit een op 27 september 2012 gepubliceerde terugblik van de Algemene Rekenkamer op een onderzoek naar Intracommunautaire btw-fraude uit 2009. In dat jaar drong de Algemene Rekenkamer aan op meer aandacht voor bestrijding van deze fraude. Dit onderzoek en de terugblik erop heeft de Algemene Rekenkamer in samenwerking met het Belgische Rekenhof en het Duitse Bundesrechnungshof uitgevoerd. In het gelijktijdig gepubliceerde Joint follow-up report Intra-Community VAT fraud vergelijken de drie rekenkamers de opvolging van de aanbevelingen uit 2009.
Ondanks de geconstateerde verbeteringen, resteren er nog knelpunten in de aanpak van carrouselfraude. Zo is het lastig voor de Belastingdienst om wisselingen van eigendom van ondernemingen te volgen. Dit bemoeilijkt de aanpak van eventueel misbruik van bestaande btw-nummers door de nieuwe eigenaren van een onderneming. De sinds 2009 doorgevoerde versnelling van de opgaven van intracommunautaire leveringen is gunstig voor vroegtijdige detectie, maar de oplossing van de problemen met administratieve verschillen is daardoor niet dichterbij gekomen. Daarbij komt dat de behandeling van informatieverzoeken tussen belastingdiensten niet altijd vlot verloopt. Verder heeft de Belastingdienst nog geen evaluatieonderzoek verricht naar de effecten van de internationale informatie-uitwisseling op de detectie van fraude. Tot slot zijn verdere verbeteringen mogelijk in de informatievoorziening over de aanpak en omvang van carrouselfraude.
De Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor een blijvend stevige fraudeaanpak en voor een intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de EU. Dit moet voorkomen dat de omvang van de fraude weer gaat toenemen. Binnen het huidige btw-stelsel bestaat namelijk voortdurend de dreiging dat nieuwe carrousels worden opgezet.
De staatssecretaris van Financiën heeft instemmend gereageerd op het rapport en heeft laten weten dat hij een stevige aanpak van de fraude wil handhaven. In haar nawoord raadt De Algemene Rekenkamer de staatssecretaris aan om onderzoek naar de effectiviteit van de internationale informatie-uitwisseling te doen en dat niet te beperken tot de analyse van de feedback vanuit andere EU-lidstaten. Ook de waarde van de informatie die de Belastingdienst ontvangt van andere lidstaten naar aanleiding van uitgezette verzoeken, moet in de beschouwing worden betrokken.
Intracommunautaire btw-fraude, ofwel carrouselfraude, is een fraudevorm waarbij fraudeurs profiteren van het verschil tussen het hoge binnenlandse btw-tarief en het nultarief voor intracommunautaire leveringen. Per 1 januari 2012 was het hoge btw-tarief in Nederland en Duitsland 19% en in België 21%. Nederland zal vanaf 1 oktober 2012 een hoog btw-tarief van 21% hanteren.
In een eenvoudige vorm van carrouselfraude levert handelaar A tegen nultarief goederen aan handelaar B in een andere lidstaat van de EU. Handelaar B levert de goederen in eigen land door en berekent daarbij btw aan afnemer C. B draagt deze btw niet af. C levert de goederen door en vordert door hem betaalde btw terug. De goederen kunnen tegen het nultarief weer terugkeren naar het land van herkomst, zodat de cyclus zich kan herhalen. Vandaar de naam 'carrouselfraude'. Handelaar B zorgt ervoor onvindbaar te blijven voor de autoriteiten en wordt daarom wel 'ploffer' of missing trader genoemd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.