Ads Top

159 miljoen nettowinst voor BNG

BNG Bank kijkt naar eigen zeggen met een nettowinst van 159 miljoen euro terug op een goed eerste halfjaar van 2012. Het renteresultaat, het structurele deel van het resultaat, is door de groei van de kredietverlening met 14 miljoen euro toegenomen.
BNG Bank heeft zich ten doel gesteld ook in de huidige onzekere economische tijd te allen tijde te kunnen voorzien in de solvabiliteitsvrije kredietvraag van haar belangrijkste klantengroepen, decentrale overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting en zorg. Deze doelstelling is ook in het eerste halfjaar van 2012 behaald. De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen was met 5,7 miljard euro nagenoeg gelijk aan de omvang in het eerste halfjaar 2011 en ook de marktaandelen lagen onverminderd op een hoog niveau. Het belang van de bank voor de kernklantsectoren wordt hiermee benadrukt.
De bank verwacht dat het renteresultaat 2012 licht hoger zal uitkomen dan over 2011 door de groei van de diverse portefeuilles en de aanhoudend steile rentecurve. Het resultaat financiële transacties 2012 zal naar verwachting negatief blijven wanneer er geen structurele oplossing gevonden wordt voor de Europese schuldencrisis. BNG Bank houdt rekening met nieuwe regelgeving die de winstgevendheid zal raken. Zo zal in 2012 een bankenbelasting worden ingevoerd. De bank verwacht dat haar bijdrage ongeveer EUR 30 miljoen op jaarbasis zal zijn.
Gezien alle onzekerheden en het vooralsnog uitblijven van economisch herstel acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012.
Vandaag publiceert BNG Bank op bng.nl haar halfjaarbericht over het eerste halfjaar van 2012. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar deze publicatie.
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.