Ads Top

Europese verzekeringssector moet discriminatie vermijden

De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren goedgekeurd aan de hand waarvan de verzekeringssector uniforme tarieven voor mannen en vrouwen kan invoeren. Als mannen en vrouwen verschillende premies moeten betalen, is dat immers discriminatie op grond van geslacht, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie. In zijn uitspraak in de zaak-Test-Aankoop van 1 maart 2011 gaf het Hof van Justitie verzekeraars tot 21 december 2012 de tijd om dezelfde verzekeringspremies en -uitkeringen te gaan hanteren voor mannelijke en vrouwelijke klanten (MEMO/11/123). Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Justitie, en de belangrijkste verzekeraars in de EU hielden in september 2011 overleg over hoe de sector zich naar de uitspraak van het Hof kan schikken (MEMO/11/624).
De nieuwe richtsnoeren van de Commissie werden opgesteld na overleg met nationale overheden, verzekeraars en consumenten en geven praktische aanbevelingen bij de gevolgen van de uitspraak. Ze moeten ten goede komen aan zowel consumenten als verzekeringsmaatschappijen.
"Toen het Hof van Justitie op 1 maart van dit jaar zijn beslissing in de zaak-Test-Aankoop bekendmaakte, beloofde ik dat de Commissie verzekeraars en consumenten zou helpen om zich naar de uitspraak te schikken," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en EU-commissaris voor Justitie. "Door deze richtsnoeren goed te keuren één jaar vóór de termijn van het Hof afloopt, zijn we onze belofte nagekomen. De verzekeringssector zelf moet nu een vlotte overgang naar een volledig gelijke behandeling van mannen en vrouwen waarborgen. De Commissie zal er op toezien hoe de sector de uitspraak van het Hof in praktijk brengt. Ik verwacht dat verzekeraars die eerst uniforme tarieven voor mannen en vrouwen aanbieden, een concurrentievoordeel zullen hebben op de Europese markt."
Michel Barnier, EU-commissaris voor Interne markt en diensten: "Verzekeraars maakten zich zorgen over het effect en de gevolgen van deze belangrijke uitspraak, vooral omdat ze tegenwoordig, net als andere spelers op de financiële markt, voor belangrijke uitdagingen staan. Voor de sector zijn deze richtsnoeren een hulp bij het aanpassen van contracten en premies, die daardoor tijdig in overeenstemming met de uitspraak zullen zijn. Zowel de sector als de verzekeringnemers zullen er baat bij vinden."
De nieuwe richtsnoeren omvatten een aantal kwesties die opdoken tijdens het overleg met de lidstaten en betrokken partijen. Er wordt onder meer duidelijk gesteld dat de uitspraak alleen van toepassing is op nieuwe contracten, meer bepaald contracten die worden afgesloten vanaf 21 december 2012. Er worden ook specifieke voorbeelden van "nieuwe contracten" gegeven zodat uniforme tarieven voor mannen en vrouwen overal in de EU vanaf dezelfde datum worden toegepast.
Bovendien geven de richtlijnen voorbeelden van gender-gerelateerde verzekeringspraktijken die verenigbaar zijn met het beginsel van uniforme premies en uitkeringen voor mannen en vrouwen, en die niet zullen worden gewijzigd door de Test-Aankoop-uitspraak. Die praktijken zijn zeer divers, van de berekening van technische voorzieningen tot het prijsniveau van herverzekeringen, verzekeringen voor medische zorg of gerichte marketingactiviteiten.
Achtergrond
De gevolgen van de uitspraak werden op 20 juni besproken met de lidstaten en betrokken partijen tijdens een bijeenkomst van het forum over gender en verzekeringen, opgericht door de Commissie in 2009. Op 21 september sprak Europees commissaris voor Justitie Viviane Reding ook met kopstukken van Europese verzekeringsmaatschappijen.
Het Test-Aankoop-arrest betekent niet dat vrouwen altijd dezelfde premie voor een autoverzekering zullen betalen als mannen.
Nu betaalt een jonge, mannelijke bestuurder, zelfs al rijdt hij voorzichtig, hogere premies voor een autoverzekering gewoon omdat hij een man is. De uitspraak bepaalt dat verzekeraars sekse niet langer mogen gebruiken als een bepalende risicofactor om individuele verschillen in premies te rechtvaardigen. De premies voor voorzichtige bestuurders - mannen én vrouwen - zullen voortaan dalen op basis van individueel rijgedrag. De uitspraak is niet van toepassing op andere gewettigde factoren voor risicobeoordeling, en prijzen zullen een weergave van het risico blijven. Geslacht is een bepalende factor voor risicobeoordeling in ten minste drie belangrijke productcategorieën: motorrijtuigenverzekering, levensverzekering/lijfrente en particuliere ziektekostenverzekering.
Voor deze drie categorieën zal een overgang naar uniforme tarieven waarschijnlijk gevolgen hebben voor individuele premies en/of uitkeringen voor mannen en vrouwen. Afhankelijk van het product kunnen voor bepaalde consumentengroepen de premies stijgen of dalen.
De verzekeringssector is concurrerend en innovatief, en moet deze aanpassingen kunnen doorvoeren en aantrekkelijke, gelijkwaardige producten voor mannen en vrouwen kunnen aanbieden zonder onverantwoorde effecten op het algemene prijsniveau. Prijsdalingen die het gevolg zijn van uniforme tarieven moeten net als prijsstijgingen op een billijke manier worden doorgerekend aan de consument.
De zaak-Test-Aankoop (C-236/09), die werd doorverwezen door het Belgisch Grondwettelijk Hof, betrof discriminatie op grond van geslacht bij het bepalen van verzekeringstarieven. Een uitzondering in de EU-wetgeving over gelijkheid van mannen en vrouwen, die een verschillende behandeling bij individuele verzekeringspremies en -uitkeringen toelaat, werd op 1 maart 2011 en met ingang van 21 december 2012 door het Hof van Justitie van de Europese Unie ongeldig verklaard.
Richtlijn 2004/113/EG van de Raad over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (unaniem goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie) verbiedt directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht buiten de arbeidsmarkt.
In artikel 5, lid 1, van de richtlijn staat: "De lidstaten zorgen ervoor dat, in alle nieuwe contracten die na 21 december 2007 worden gesloten, het gebruik van sekse als een factor bij de berekening van premies en uitkeringen in het kader van verzekeringsdiensten en aanverwante financiële diensten niet resulteert in verschillen in de premies en uitkeringen van individuele personen."
Vóór deze uitspraak mochten lidstaten volgens artikel 5, lid 2 van de richtlijn een uitzondering maken voor verzekeringscontacten: "de lidstaten [kunnen] vóór 21 december 2007 besluiten proportionele verschillen in premies en uitkeringen voor individuele personen toe te staan in de gevallen waarin sekse een bepalende factor is bij de beoordeling van het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens. De betrokken lidstaten stellen de Commissie van hun besluit in kennis, en zorgen ervoor dat nauwkeurige gegevens die relevant zijn voor het gebruik van sekse als een bepalende actuariële factor worden verzameld en bekendgemaakt, en regelmatig worden geactualiseerd."
Alle lidstaten pasten deze uitzonderingsregel toe op alle of sommige verzekeringscontracten. In België is een uitzondering voor levensverzekeringen opgenomen in de nationale wetgeving. Een geschil over de wettelijkheid van de Belgische uitzonderingsregel leidde tot het Test-Aankoop-arrest van het Hof van Justitie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.