Ads Top

NBVN luidt de noodklok over pensioen notarissen


De NBVN, Nederlandse Branche Vereniging Notariaat, luidt de noodklok over de het pensioenfonds voor notarissen, de SNPF. De NBVN had vorig jaar al het initiatief genomen tot samenstelling van een NBVN Stuurgroep Pensioenen binnen het notariaat. De doelstelling van de Stuurgroep was het nader onderzoeken en heroverwegen van de huidige reglementen in relatie tot het pensioen en het mogelijk beïnvloeden daarvan in het belang van de notaris. Een door de NBVN gehouden opiniepeiling toonde aan dat meer dan 70% van het notariaat tegen de huidige verplichte deelname is. Een gelijkwaardig percentage was tegen de verplichte koppeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan het pensioen.
De NBVN Stuurgroep kwam tot de conclusie dat op kortere termijn meer invloed cruciaal is en dat op langere termijn de verplichting van deelname aan het pensioenfonds moet worden opgeheven teneinde een vrijere marktsituatie te creëren. Voorts stelde de Stuurgroep dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontkoppeld dient te worden van de pensioenverplichtingen.
Vanuit de Stuurgroep zag men tevens een prominente rol weggelegd voor DNB voor het vellen van een oordeel. DNB heeft dit jaar een onderzoek gehouden. Als hoofdconclusie kwam daaruit naar voren dat er te weinig leiding, sturing en controle vanuit het SNPF Bestuur is, zowel op het gebied van het vermogensbeheer als bij de aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de totstandkoming van de nieuwe bestuursstructuur. De vraag is volgens DNB of het Bestuur zich op genoemde terreinen voldoende bewust is van haar verantwoordelijkheden. Het patroon dat DNB ziet is dat het Bestuur haar verantwoordelijkheden te veel heeft uitbesteed en te weinig de leiding neemt. De deskundigheid van het Bestuur is volgens het DNB rapport ontoereikend om sturing te kunnen geven aan, en controle uit te kunnen oefenen op het vermogensbeheer. Er wordt te weinig focus aangebracht en onvoldoende op resultaten gestuurd.
Alle ontwikkelingen ten spijt, lijkt het SNPF Bestuur haar koers tot nog toe niet zichtbaar te wijzigen. Immers, vorig jaar werd al melding gemaakt van de uiterst zwakke positie van het Notarieel Pensioenfonds. Het pensioenfonds was toen al een van de weinige fondsen die geen sluitend herstelplan aan de toezichthouder kon overleggen. Bij zo'n herstelplan zou de financiële positie in vijf jaar boven de minumumeisen uitgekomen moeten zijn.
Per 30 september 2011 bedroeg de SNPF dekkingsgraad - de verhouding tussen het belegde vermogen en de uit te betalen pensioenen - 87,8% op basis van de nominale rentetermijnstructuur, daar waar de vereiste dekkingsgraad op dat moment 108,5% bedroeg. De media rapporteerden al in 2010 dat 'het dagelijks bestuur van het fonds zich te afwachtend opstelde en te traag reageerde'. De risicogroep betreft ruim vijfduizend notarissen, zowel actief als gepensioneerd. Al deze ontwikkelingen vereisen voor wat betreft de NBVN een aanpak van de huidige voorziening, te meer daar de notaris nog steeds verplicht is om forse financiële bijdragen te leveren aan het pensioenfonds.
NBVN voorzitter Anna de Vries: "Met dit alles vinden wij dat nu het moment is gekomen om de verplichte deelname af te schaffen en zullen ons daar verder hard voor maken".


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.