Ads Top

Verbond van verzekeraars zorgelijk over eurocrisis

Het Verbond maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de eurocrisis. De begroting voor 2012 loopt het risico snel achterhaald te zijn vanwege de gevolgen van de toenemende onrust in het eurogebied. Verzekeraars ondersteunen de lijn van dit kabinet, dat betrokken eurolanden hun financiële huishouding op orde moeten brengen conform de afspraken. Tegelijk moet er in Europa harder gewerkt worden aan verbetering van de afdwingbaarheid van budgettaire discipline en zijn meer structurele oplossingen nodig in plaats van ad-hocmaatregelen.
De onzekerheden stapelen zich op voor de BV Nederland en daarmee voor onze klanten. Dit geldt ook voor de verzekeringssector zelf. Te vaak moet de sector nu in de krant lezen welke stappen worden overwogen of zelfs zijn gezet. Hier zou een betere betrokkenheid en afstemming met de sec-tor plaats kunnen vinden, om samen naar oplossingen en meer zekerheid te zoeken. Verzekeraars kunnen hieraan vanwege hun soliditeit en langetermijnfocus een relevante bijdrage leveren.
Met verlaging van de overdrachtsbelasting heeft het kabinet laten zien de woningmarkt weer vlot te willen trekken. Maar volgens berekeningen van het CPB is het effect ervan verwaarloosbaar. Het blijft daarom cruciaal om de lange termijn zekerheid en het consumentvertrouwen in de woningmarkt verder te herstellen. Een nationaal akkoord op dit terrein is gewenst.
Verzekeraars willen ook de uitvoerbaarheid agenderen van de nieuwe pensioenafspraken, alsmede de mogelijkheden die het kabinet biedt om fiscaal vriendelijk te reserveren voor studie, verlof of pen-sioen. Een verhoging van de pensioenleeftijd in één stap naar 67 per 2014 is een betere optie dan middels twee stappen in 2013 en 2015.
De vitaliteitsspaarregeling die nu wordt voorgesteld, is in onze ogen te mager. De ambities die met betrekking tot deze regeling eerder zijn geformuleerd, worden niet waargemaakt. De regeling is der-mate sober dat hij geen mogelijkheden biedt om de bestedingsdoelen als genoemd in het regeerak-koord te realiseren. Behoud van de huidige levensloopregeling verdient dan de voorkeur. Die biedt burgers vooralsnog meer zekerheid dan een uitgeklede regeling die amper levensvatbaar is.
Meer informatie:

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.