Ads Top

Jaarverslag verzekeringssector: solvabiliteit onverminderd sterk

De verzekeringsbedrijfstak heeft een mager jaar achter de rug. Het totaal resultaat daalde in 2010 van vijf tot twee procent van de premieomzet, het premievolume nam met één procent af naar 76,9 miljard euro. Desondanks slaagden verzekeraars erin de solvabiliteit op peil te houden en de kosten verder omlaag te brengen. Dat blijkt uit het Financieel jaarverslag 2010 van de Nederlandse ver-zekeringsbranche.
Vooral de productie van individuele levensverzekeringen nam af, als gevolg van het algemene economi-sche klimaat, de stagnatie van de woningmarkt, concurrentie met banksparen en de discussie over beleg-gingsverzekeringen. Het premievolume van de totale levenmarkt daalde met 12 procent naar 21,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat, uitgedrukt in procenten van de verdiende premie, daalde van acht tot één pro-cent. Ziektekosten- en inkomensverzekeraars deden het met een resultaatdaling van drie tot twee procent iets minder goed dan in 2009. De sterke concurrentie en oplopende schaden drukten hier het resultaat.
De schadesector ontwikkelde zich redelijk stabiel. Het resultaat en het premievolume bleven op totaalni-veau nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Een uitzondering vormde de sector van motorrijtui-genverzekeraars, waar de hevige concurrentie een daling van de premie per polis (van gemiddeld 345 tot 322 euro) te zien gaf. Het gemiddeld resultaat daalde met één procent. De daling van de premie werd enigszins geflatteerd door het relatief grote aandeel goedkopere ‘groene’ auto’s onder nieuw verkochte voertuigen. Eind vorig jaar gaf De Nederlandsche Bank (DNB) het signaal dat de autopremies in Nederland niet meer kostendekkend zijn. Sindsdien heeft een aantal verzekeraars de premies aangepast.
Het afgelopen jaar stond voor veel verzekeraars in het teken van productvernieuwing, kostenreductie en het efficiënter maken van de bedrijfsvoering. Het personeelsbestand vertoont al jaren een daling van één procent per jaar, maar werd in 2010 met 2,5 procent verminderd. Alleen al in de sector schadeverzekerin-gen zorgden efficiencymaatregelen en kostenreducties ervoor dat de bruto bedrijfskosten met tachtig mil-joen euro terugliepen. In de levensector werden nieuwe beleggingspolissen geïntroduceerd en bieden ver-zekeraars via hun bankdochters ook bankspaarproducten aan. De solvabiliteit lag in 2010 in alle geledin-gen van de bedrijfstak ruim boven het wettelijk vereiste.
Ook op andere manieren proberen verzekeraars nieuwe uitdagingen op te pakken waarmee ze te maken hebben. Zo is de informatievoorziening verder verbeterd en zijn polisvoorwaarden vereenvoudigd om het vertrouwen van consumenten terug te winnen. Vanaf 2013 wordt bij complexe producten een provisieverbod doorgevoerd, waardoor het advies apart in rekening wordt gebracht. Dit jaar wordt een herziene gedragscode ingevoerd die alle bestaande en nieuwe zelfregulering overkoepelt. De naleving wordt getoetst door een onafhankelijke stichting en klachten komen voor een tuchtraad. De code is opgesteld aan de hand van de vorig jaar vastgestelde kernwaarden ‘zekerheid bieden’, ‘mogelijk maken’ en ‘maatschappelijk betrokken zijn’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.