Ads Top

Verzekeraars zijn er voor iedereen

Verzekeraars sluiten allochtonen of inwoners van zogeheten krachtwijken niet vaker dan gemiddeld uit voor een verzekering. Ook hebben allochtonen of inwoners uit deze wijken niet vaker problemen met verzekeraars over ingediende claims.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Verzekeren in Krachtwijken, gehouden in Kanaleneiland en in middenstandswijk Rivierenbuurt in Utrecht, van onderzoeksbureau GfK in opdracht van het Instituut voor Assurantie en Maatschappij en het Verbond van Verzekeraars. Het onderzoek werd gedaan na berichten in de media vorig jaar dat verzekeraars klanten woonachtig in bepaalde postcodegebieden zouden weigeren. Ook sluiten de conclusies aan op de constatering van de Commissie Gelijke Behandeling eind juni 2010 dat er geen aanwijzingen zijn voor discriminatie bij woonverzekeringen.

Het onderzoek had niet alleen tot doel vast te stellen of, en zo ja, in welke mate bewoners van krachtwijken problemen ondervinden bij het afsluiten van verzekeringen. Ook moest het onderzoek ervaringen van bewoners rondom veiligheid en preventie in de (kracht)wijk in kaart brengen.
De belangrijkste bevindingen zijn dat allochtonen en autochtonen uit kracht- en niet-krachtwijken nagenoeg evenveel belang toekennen aan het bezit van verzekeringen. Allochtonen hechten zelfs iets vaker 'zeer veel belang' aan verzekeringen dan autochtonen. Informatie over verzekeringen wordt meestal verkregen via internet, via gesprekken met vrienden, familie of kennissen. Autochtonen oriënteren zich vaker via het internet op verzekeringen en sluiten ook vaker via het internet een verzekering af dan allochtonen. Allochtonen kiezen vaker dan autochtonen voor de 'traditionele' manier van verzekeringen aanschaffen, namelijk via de adviseur. Zowel bij autochtonen als bij allochtonen is er niet direct behoefte aan meer informatie over verzekeringen. Wel vormt taal voor vier op de tien allochtonen een belemmering bij het afsluiten van een verzekering.

Het onderzoek vergeleek twee postcodegebieden, alsook de afkomst van de wijkbewoners. Uit de ervaringen blijkt dat inwoners van Kanaleneiland hun wijk veel vaker als onveilig ervaren in vergelijking met bewoners uit de Rivierenbuurt. Ook schatten inwoners van Kanaleneiland de kans op auto-inbraak groter in vergelijking met de Rivierenbuurt. Deze perceptie komt overeen met de feiten. Waarbij het opvalt dat allochtonen hun wijk veiliger percipiëren dan autochtonen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.